• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Plan för att förebygga olyckor

Varje kommun måste ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott tog under tisdagen den 19 oktober del av kommunens uppdaterade handlingsprogram som benämns Plan för olycksförebyggande verksamhet.

En plan för operativ räddningstjänst arbetas fram parallellt och beslutas av räddningsnämnden. Den förebyggande planen innehåller områden och olika olyckor som riskerar att leda till en räddningsinsats och därför är viktiga att jobba proaktivt med. Riskbilden i Halmstads kommun är komplex – här finns hav, sjöar och vattendrag, tät bebyggelse, stora industrier, motorväg, järnväg, hamn och flygplats.

Utifrån olycksstatistik har sex olika ambitionsområden tagits fram där kommunens olika verksamheter behöver lägga extra fokus i sitt förebyggande arbete;

  • Minska antalet bränder i byggnader
  • Utöka kommunkoncernens kunskap och organisatoriska förmåga kring pågående dödligt våld
  • Fortsätta minska antalet trafikolyckor inom kommunens geografiska områdesansvar
  • Minska antalet drunkningsrelaterade olyckor
  • Öka kommunens förmåga att hantera klimatförändringarnas effekter
  • Stärka arbetet med suicidprevention

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen som är nästa beslutsinstans.