• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Personal- och bemanningsfrågor ska utredas

Halmstads politiska ledning, Ansvar för Halmstad (S, M och KD), vill göra en genomlysning i några av kommunens större personal- och bemanningsfrågor. Syftet är att hitta förbättringsområden för kommunens anställda och i förlängningen kommuninvånarna.
En enig kommunstyrelse ställde sig bakom förslaget vid tisdagens sammanträde.

Huvudsyftet är att se över vad kommunen kan göra för att ta steg framåt i bemanningsfrågan.

- Bemanning är en komplex fråga och mycket styrs av lagar och avtal som vi kommunpolitiker inte kan eller ska påverka. Men vi har ett helhetsansvar över kommunens verksamheter och behöver agera på de signaler som når oss. I grund och botten handlar det om att Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och att våra medarbetare ska ha en god och hållbar arbetsmiljö, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Halmstads kommun har drygt 10 000 anställda. Olika verksamheter har påverkats olika mycket av nya lagar och direktiv kopplat till exempelvis arbetstider.

Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och fackliga organisationer utreda förbättringsmöjligheter inom tre utpekade områden: heltid som norm, bemanningshandboken och bemanningscenter.

- Vi vill självklart tillvarata alla de positiva delarna vi sett hittills. Kopplat till heltidsarbete som norm så finns det exempelvis ett viktigt bakomliggande syfte med ett jämställdhetsperspektiv då det ofta är kvinnodominerade yrken som har många deltidstjänster och därmed sämre inkomst och pension. Men vi vill också lyssna på våra medarbetare när de säger att det finns saker som kan bli bättre, och se vilka förändringar vi kan göra i positiv riktning inom de ramar vi har rådighet över, säger Stefan Pålsson (S), förste vice ordförande i personal- och ledningsutskottet.

Utredningen ska titta på:

  • Heltid som norm
    Kommunstyrelsen vill se en konsekvensanalys av Halmstads arbete med heltidsarbete som norm där både positiva och negativa effekter lyfts fram. Kommunstyrelsen vill också få redovisat hur andra kommuner arbetat med Heltid som norm och få förslag på principer som ska genomsyra arbetet i Halmstads kommun framöver.
  • Bemanningshandboken
    Kommunens rutiner och instruktioner finns samlade i en handbok som stöd till chefer. Med anledning av den nya arbetstidslagen vill man få redovisat hur arbetet med bemanningshandboken sker samt hur den samspelar med centralt avtal och lokala avtal.
  • Bemanningscenter
    Kommunstyrelsen vill se en utvärdering av hur kostnadseffektivt ett gemensamt bemanningscenter är och vilken nöjdhet som finns idag. Man vill också få förslag på hur arbetet med bemanning vid behov kan förändras för att göras både kostnadseffektivt och anpassat till verksamheternas behov.

Utredningen ska skyndsamt återredovisas till kommunstyrelsen.