• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nytt planuppdrag för utökningen av Kristinehedsgymnasiet

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 7 juni att ge kommunledningsförvaltningen ett nytt planuppdrag för att förverkliga utbyggnaden av Kristinehedsgymnasiet. Den detaljplaneprocess för skoländamål på fastigheten Skedela 1:11 som pågått avbryts samtidigt eftersom det under samrådsskedet uppdagats att platsen innebär risk för översvämning.

Kommunen har sedan 2020 planerat att bygga ut det nya Kristinehedsgymnasiet så fler utbildningar kan få plats. Tanken är att byggprogrammet som idag finns på Kattegattsgymnasiet ska flytta in. Ett planförslag för området Skedala 1:11 arbetades fram och var föremål för samråd våren 2021.

Under samrådsprocessen samma år framkom det uppgifter om att platsen, i och med närheten till Nissan, riskerar att i framtiden påverkas negativt av höjda vattennivåer. Andra uppgifter visar att undervisningen riskerar att störas av buller av Kristinehedsverkets löpande verksamhet samt av den intilliggande järnvägstrafiken.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att bygga ny skolverksamhet på platsen, och att fastighet Skedala 1:11 inte längre är förenlig med detaljplanens syfte och tilltänkta livslängd.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade därför att ge kommunledingsförvaltningen uppdraget att pröva samma skoländmål, men istället inom ramen fastighet Vallås 1:1, som ligger på en höjd söder om Kristinehedsgymnasiets huvudbyggnad och inte omgärdas av samma risker.

I det nya planuppdraget ska platsens dagvattensituation, naturvärden, bullernivåer och kopplingen till Kristinehedsgymnasiet utredas närmare.