• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nytt fokus på sociala tjänster och brottsförebyggande arbete

Färre antal mål, renodlat innehåll och en tydlig politisk riktning – så kan nyheterna i socialnämndens verksamhetsplan för 2023 summeras. Planen presenterades på socialnämndens sammanträde den 17 november och här presenteras de fyra målen i korthet.

Från socialtjänst till sociala tjänster

Samhället ska ha hög kunskap och högt förtroende för våra tjänster. Det ska vara enkelt att hitta, ansöka och få den hjälp du behöver. Vi vill vara en naturlig del av samhället, en verksamhet utformad utifrån invånarnas behov där vi finns tillgängliga oavsett hur och när våra invånare behöver oss.

Utveckla det brottsförebyggande arbetet

Halmstads kommun har en viktig roll och ska rusta inför en ny lagstiftning där kommunen får ett tydligare brottsförebyggande ansvar. En organisation med syfte att förebygga brott ska inrättas. Tryggheten för barn och unga ska öka och vi vill förhindra att de involveras i kriminalitet och missbruk. Arbetet omfattar såväl brottsförebyggande arbete som avhopparverksamhet och stöd till brottsoffer.

Två tidigare mål ligger kvar

Vi kommer även fortsätta arbeta med de tidigare målen att vara en attraktiv arbetsgivare samt att gå från ett vårdande till ett stödjande arbete för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

— Ett av våra nya mål är att gå från socialtjänst till sociala tjänster, berättar ordförande Ella Kardemark (Kd). Det handlar om ett brett arbete där socialtjänsten ska vara en naturlig del av kommunens arbete, inte minst i ett förebyggande skede. Vi vill förändra synen på socialtjänsten så att den som behöver råd, stöd och hjälp ser det som helt naturligt att vända sig till oss. Vi behöver finnas där människor är och anpassa vårt arbete på bästa sätt utifrån de behov som finns.

— När problemen i samhället förändras behöver också socialtjänstens arbete förändras, säger Tord Johansson (S), vice ordförande. En av våra konkreta satsningar för att möta detta är att införa en brottsförebyggande enhet. Vi vill satsa på fältverksamhet, avhopparverksamhet och utökat brottsofferarbete. Satsningarna på SSPF, en brottsförebyggande samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid samt Öppna Hjälpen permanentas och blir en del av vår ordinarie verksamhet.

Verksamhetsplanen kommer nu att MBL-förhandlas. Slutgiltigt beslut sker i december 2022.