• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nya detaljplaner ska möjliggöra 280 nya bostäder

Förstudien om förutsättningarna för området kring Äventyrslandet är klar. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav i dag uppdrag att ta fram nya högprioriterade detaljplaner som väntas kunna möjliggöra för upp emot 280 nya bostäder på platsen.

Det berörda området, som kallas H8 i Framtidsplan 2050, har pekats ut som en strategiskt viktig plats för att kunna möta den stora efterfrågan på bostäder som finns i kommunen. Genom nya detaljplaner skulle det kunna byggas upp emot 280 nya bostäder på platsen, förutsatt att dessa byggs som flerbostadshus.

Planområdet omfattar totalt cirka sex hektar. Förutom den del som i dag arrenderas av Äventyrslandet inkluderas även en grusparkering och en obemannad bensinstation i bostadsplanerna.

Kommunen äger marken men har i dagsläget stora delar av området utarrenderat eller upplåtet med tomträtt. Arrendena och tomträttsavtalet har upplåtelser som löper ut under åren 2024-2027.

I samband med dagens sammanträde gav samhällsbyggnadsutskottet även kommunledningsförvaltningen i uppdrag att initiera förhandling om direktanvisning med det kommunala bostadsbolaget HFAB samt tomträttsinnehavaren, som har visat intresse av att vara med och utveckla området i enighet med översiktsplanen.

Hur den framtida bebyggelsen kan komma att se ut, både i skala och struktur, ska utredas mer ingående i de nästföljande stegen i detaljplaneprocessen.

De nya detaljplanerna beräknas kunna antas senast det andra kvartalet 2025.