• Halmstads webbplatser

Nu byggs Halmstads första lekfulla stråk

Nu tar vi ett stort steg för att stärka gångtrafikanternas roll och främja rörelse genom att skapa Halmstads första lekfulla stråk. Med fokus på lekfulla inslag kommer detta stråk erbjuda en spännande och upplevelserik promenad för både Halmstadbor och besökare. Planen är att stråket ska vara klart i slutet av sommaren 2024.

Lekstråket, som kommer att binda samman Wrangelsleden och Nyhems torg, sträcker sig över 900 meter. Utmed stråket kommer det finnas en rad lekfulla inslag som till exempel balanshinder, gatumålningar, hängytor, sittplatser och utmaningar. Gatumålningarna kommer att tas fram i samarbete med barn från Nyhemsskolan.

Stråket kommer även breddas på flera platser och få ny bättre gatubelysning. Vid Östra lyckan kommer passagen över vägen att hastighetssäkras för att öka trafiksäkerheten för de barn som går till de närliggande skolorna.

– Vi hoppas att genom att skapa ett säkrare och mer lekfullt stråk gör vi vägen till skolan lite roligare men förhoppningsvis också uppmuntrar till ett mer hållbart transportsätt som gång och cykel istället för bilen, säger Shadab Amoor, trafikmiljöingenjör på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Satsning på gångtrafikanter

Stråket är en del av kommunens satsning på gångtrafikanter. I kommunens gångplan 2023 lyfts att gång ska ha hög prioritet i trafikplaneringen och en åtgärd är att skapa ett nätverk av gångvägar, så kallade ”Hjärtliga stråk”. Likt kommunens supercykelstråk ska de Hjärtliga stråken ha en hög standard och prioriterat underhåll. Stråken ska erbjuda en promenadupplevelse för alla människor i alla åldrar och med olika funktionsförmågor. Det lekfulla stråket i Nyhem blir det första stråket.

Illustrationsbild över det lekfulla stråkets sträckning.

Illustrationsbild över det lekfulla stråkets sträckning.

Illustrationsbilder över hur det lekfulla stråket kan komma att se ut.

Illustrationsbilder över hur det lekfulla stråket kan komma att se ut.