• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Negativt planbesked för Dollarstore

Fastigheten Eketånga 24:67 på Flygstaden, där Dollarstore i dag bedriver verksamhet, får återigen negativt planbesked i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Den aktuella detaljplanen gäller industriändamål vilket gör att nuvarande handelsverksamhet strider mot planen. Sökanden begärde planbesked i syfte att bredda användningen av fastigheten att även omfatta handels- och kontorsverksamhet.

Liknande ansökan 2021

En liknande ansökan om planändring gjordes 2021, men fick den gången nej av utskottet med hänvisning bland annat till att kommunen har brist på verksamhetsmark, och att det därför är viktigt att den verksamhetsmark som finns används till rätt typer av ändamål.

I beskedet nämndes också trafiksituationen i området. Problematiken kring trafiksituationen i Flygstaden beskrevs som komplicerad och svår att åtgärda.

Med hänvisning till att det sedan beskedet 2021 gjorts ombyggnationer för en bättre trafiksituation i området ville sökanden pröva planen på nytt.

Oförändrade förutsättningar

I samband med dagens negativa planbesked motiverar utskottet att förändringarna som gjorts under åren har anpassats efter tillåtna användningar i området och därför rör industri och inte handel. Utgångsläget anses därför vara samma nu som 2021, varpå beslutet blir detsamma.