• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Något förhöjda värden av trikloramin i Halmstad Arena Bad

Vid en provtagning på Halmstad Arena Bad visade det sig att värdet på ett ämne som bildas när bland annat svett och urin reagerar med klor som används för att rena bassängen var något över riktvärdet.

Åtgärder har redan vidtagits för att utsläppen ska komma under riktvärdena.

Det handlar om trikolarmin som kan ge personer som simmar ofta och länge problem med luftrören.

– Det berör främst SK Laxens medlemmar och vi har en bra kommunikation med företrädare för klubben, säger Lovisa Aldrin som är chef för Halmstad Arena Bad.

De åtgärder som vidtagits är att rengöra trycksandsfilter oftare, byta städkemikalier, se över städrutiner, tydliggöra rutiner för bottensug (vilket ska ske dagligen), oftare byta kolfilter, byte av UV-ljus, sänka temperaturen i vattnet till 27 grader, förbättra ventilationen och starta en duschkampanj.

Tvätta dig noga

– Den viktigaste åtgärden är att de som simmar tvättar sig noga innan de går ner i bassängen och vi kommer att aktivt kampanja för att få våra besökare att göra detta.

De föröjda värdena har noterats i både motionsbassängen och äventyrsbadet men inte i undervisningsbassängen.

– Vi tar naturligtvis de höjda värdena på allvar genom att vi redan vidtagit en rad åtgärder och följer upp med ny provtagning under hösten, säger Lovisa Aldrin.

Fakta:

Den typiska ”badhuslukten” i inomhusbad kommer från trikloramin. Trikloramin bildas när kväveinnehållande föroreningar i vattnet från exempelvis svett och urin reagerar med det klor som används för rengöring av vattnet. Trikloramin är flyktigt och avdunstar lätt från vatten till luft där de kan ge upphov till hälsobesvär i form av irritation i luftvägar och ögon.

Folkhälsomyndigheten beslutade i januari 2021 om riktvärden för trikloramin. Riktvärdet är 0,2 milligram per kubikmeter luft men låg vid provtagningen på 0,27. WHO:s, världshälsoorganisationens, riktvärde 0,5 är mg per kubikmeter

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad ska verksamheten ta reda på orsakerna till förhöjda värden och vidta åtgärder. Några tidsramar eller åtgärdskrav anges inte i myndighetens råd.

Läs mer om badhuslukten och trikolarmin på Halmstad Arena Bads webbplats Länk till annan webbplats.