• Halmstads webbplatser

Miljödebatt och beslut om chefstäthet i kommunfullmäktige

Vid torsdagens kommunfullmäktige var det fokus på miljö- och klimatpolitik. De olika politiska företrädarna framförde sina tankar och förslag på ämnet. Det blev en över 2,5 timmar lång debatt med över 80 inlägg och beslut om antalet medarbetare per chef i den kommunala organsiationen.

Utgångspunkten för kommunens miljö- och klimatarbete slås fast i översiktsplanen för kommunen, Framtidsplan 2050 och där sägs det att kommunen ska arbeta för att vara inkluderande, miljömässigt hållbar, en attraktiv kommun, som kan hantera framtidens välfärd
Debatten inleddes av kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S) som konstaterade att Halmstad i stort har arbetat väl med bland annat att halverat koldioxidutsläppen de senaste tre årtiondena.

Mer och snabbare

Han menade dock att det behövs göra mer och snabbare då det exempelvis gäller att elektrifiera kommunens egen fordonsflotta. En fråga som flera ledamöter lyfte.
Bakgrunden till att den frågan är viktig är att just transporterna och framför allt det privata bilåkandet bidrar till 55 procent av koldioxidutsläppen i Halmstad.
Studier visar nämligen att fyra av tio privata resor i Halmstad med bil inte är längre än tre kilometer.
Frågorna som lyftes i debatten blev många under den 2,5 timmar långa debatten med över 80 inlägg.

PFAS och kärnkraft

Det diskuterades också en kollektivtrafiklinje mellan Fyllige och Tylösand, en ny bro över Nissan, vattenkvalitet och PFAS, en ny kollektivtrafikplan för Halmstad, kärnkraft, havs- och vindkraft, skolmat, ladd-infrastruktur och våtmarker.
Direkt efter debatten besvarade fullmäktige en fråga från allmänheten kring att synliggöra det klimatarbete som kommunen gör. Dessutom framförde företrädare för Klimatklivet, krav på att arbeta mer aktivt genom att engagera både näringsliv och invånare i klimat och miljöarbetet.

En andra fråga från allmänheten gällde luftkvaliteten framför allt runt högskoleområdet. Det var studenter som ställt frågor kring hur kommunen konkret arbetar med detta.

Chefstäthet i kommunen

Andra frågor som diskuterades på mötet var Stadsnätet AB:s framtida roll. Halmstads lokala parti ville utreda en försäljning av bolaget men både Ansvar för Halmstad och partier i oppositionen tyckte det var viktigt att behålla bolaget i kommunens ägo av både ekonomiska- och säkerhetsskäl.
En fråga som kommunfullmäktige också hanterade var det nya riktmärket för hur många medarbetare en chef ska ha i den kommunala organisationen. Det har visat sig att, i framför allt kvinnodominerande verksamheter har det funnits chefer med upp till 50 medarbetare. Nu har kommunen ett riktmärke på mellan 5 och 30 medarbetare.
– Detta innebär att vi tar ännu ett kliv mot att vara en attraktiv arbetsgivare, sa kommunrådet Ella Kardemark (KD).

Livesändning

Mötet filmades. Du kan se kommunfullmäktige i efterhand