• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Markanvisnings­avtal på Söder tillbakavisas

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under sitt sammanträde den 7 februari att tillbakavisa en sedan 2017 aviserad direkttilldelning av mark på Söder. Osäkerheter kring effekterna av klimatförändringarna gör att kommunen vill färdigställa sina utredningar innan några avtal för marken kan tecknas.

Det var bolaget SCAPA som fick en direkttilldelning 2017. Tilldelningen kom till efter att en detaljplaneprocess i Mickedala fått avbrytas. Bolaget hade planer att bygga bostäder på den aktuella tomten, men i samband med att planprocessen avbröts gav den dåvarande politiska ledningen kommunen i uppdrag att i stället direkttilldela bolaget mark på Söder, på kvarteret Bagaren.

Söder är på grund av sitt geografiska läge speciellt utsatt för klimatförändringar. Att området är extra känsligt för skyfall kombinerat med det faktum att Söder i dag saknar en färdig åtgärdsplan gör att kommunen anser att det för närvarande är förenat med flera risker att bygga nya bostäder på platsen. Kommunen vill färdigställa sina pågående förstudier och ta fram eventuella åtgärdsplaner innan området kan exploateras.

När utredningarna är klara och åtgärdsplanerna är på plats kan bolaget och andra byggbolag genom markanvisningstävlingar teckna avtal med kommunen.