• Halmstads webbplatser

Många motioner på majfullmäktige

Totalt hade kommunfullmäktige 17 motioner att behandla på torsdagen. Trots många och långa debatter gick inte något av förslagen igenom.

Det fanns motionerna från sverigedemokraterna om att börja köpa kärnkraftsel, utreda frågan om att införa p-skiva i centrum, förslag på utredning ett stadsmuseum samt förslag om en övervakad p-plats för tung trafik vid Hallarna.

Det blev en längre debatt om p-skivan där SD lovade att driva frågan vidare trots att den röstades ner. Invändningarna mot p-skivan handlade bland annat om att det inte är en lösning för att öka attraktiviteten för centrum.

Slopa helveganska dagar

En omfattande diskussiom blev det på förslaget från SD att avskaffa helvegetariska dagar i skolan.

Argumentet för att avskaffa detta handlade bland annat om att barn inte äter tillräckligt vegetariskt för att orka med skoldagen.

Motargumentet var att lyssna på barnen och att låta experterna inom serviceförvaltningen, kockarna och barnen får ett större inflytande över maten som serverats.

Det konstaterades att det skulle bli en fördyring på 3 miljoner kronor om man avskaffade de helvegetariska dagarna. Det argumenterades det att utsläppen av växthusgaser skulle öka med 85 procent per portion om man ersatte vegetarisk mat med animalisk mat.

Flera partier tyckte också att man skulle invänta en ny barnkonsekvensanalys när det gäller livsmedel i skolan.

Även SD:s motion om att slopa kravet på inköp av ekologiska livsmedel avslogs. Ytterligare motioner från SD:s som avslogs handlade om språkkrav inom vård och omsorg, språkkrav inom skolan.

Avgiftsfri skola

Även vänsterns förslag om barnfamiljer med ekonomiskt bistånd ska få behålla det tillfälliga tilläggsbostadsbidraget avslogs. Vänsterns motioner en avgiftsfri skola där barnen skulle erbjudas frukt dagligen, att skolan ska tillhandhålla fika vid utflykter ansågs besvarad.

Sälja Stadsnät

Halmstads lokala partis förslag om att undersöka möjligheten att sälja det kommunalt ägda bolaget Halmstad Stadsnät röstades ner. Argumentet för att förslaget fick nej var att utförsäljningen skulle innebära högre priser och mindre konkurrens om en privat aktör tog över. Samtidigt lyfte flera ledamöter säkerhetsriskerna med en utförsäljning.

Även förslaget att utreda att lägga in bolaget i en kommunal förvaltning avslogs.

Hjärta för Halmstads förlag om en tvärpolitiskt grupp för som ska arbeta för att hindra rekrytering till kriminella nätverk. Svaret på motionen blev att det redan finns forum för att diskutera och besluta om åtgärder

Busstaxor

Ytterligare motioner som behandlades och avslogs var förslag från Halmstad Lokala Parti att renodla undersköterskornas arbetsuppgifter. Detta genom att köpa in externa tjänster eller låta en annan förvaltning kring exempelvis städning.

Ett liberalt förslag om att indexuppräkning av habiliteringsersättning behandlades också. Den avslogs då frågan anses vara ett ärende för budgetarbetet.

Ett centerförslag om ett rättvisare taxesystem om man åker ut och in via taxezonerna. Förslaget var att använda samma regelverk som för periodkort när man köper enkelbiljett. Förslaget innebär en ökad kostnad på tre miljoner kronor men förslaget avslogs.

Du kan se och lyssna på fullmäktigedebatten i efterhand.