• Halmstads webbplatser

Kontroll av förlorad arbetsförtjänst klar

Presidiet för kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott fattade idag beslut om den kontroll av förlorad arbetsförtjänst som genomförts efter ett uppdrag som gavs i februari. En fjärdedel av de som kontrollerats är inte godkända och blir därför föremål för en fördjupad granskning som gäller hela mandatperioden.

Under september och november 2023 begärde sammanlagt 87 förtroendevalda ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med olika politiska möten. Enligt arvodesreglementet ska alla som får ersättning kunna styrka att man varit frånvarande från sitt arbete samt att man fått ett löneavdrag vid sin frånvaro.

Av de 87 kontrollerade personerna så är 56 godkända. 22 personer har inte kunnat styrka sitt inkomstbortfall. I nio fall krävs fortfarande mindre kompletteringar.

− Jag är inte nöjd med resultatet men jag tycker att det är väldigt bra att vi upptäckt de här felen så de kan rättas till. Vi verkar i förtroendebranschen och man ska kunna lita på att vi hanterar skattemedel på ett korrekt sätt, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i personal- och ledningsutskottets presidium.

Sammanlagt handlar det om drygt 65 000 kronor som kan ha betalats ut felaktigt under två månader 2023. Presidiet har nu gett i uppdrag att göra en kontroll för hela mandatperioden för de som i granskningen inte kunnat styrka sin rätt till ersättning. Därefter kommer krav på återbetalning av felaktigt utbetalda ersättningar.

− Arvodesreglementet är tydligt och ska följas. De som blivit underkända kommer nu att få styrka även övriga tillfällen de tagit ut pengar under mandatperioden. Vi ska ha ordning och reda, säger Stefan Pålsson (S), vice ordförande i KPLU:s presidium.

− Jag ser allvarligt på de felaktigheter som förekommer bland flera förtroendevalda och vi i presidiet har ett ansvar att gå till botten med detta. Det är bra att vi nu tillser att de som fått pengar på bristande grunder faktiskt betalar tillbaka, säger Joacim Svensson (SD), andre vice ordförande i KPLU:s presidium.

De förtroendevalda som inte har kunnat styrka sitt inkomstbortfall i den nu avslutade granskningen har möjligheten att inkomma med handlingar som styrker deras inkomstbortfall i nästa steg, i uppdraget att kontrollera hela mandatperioden. I slutänden kan man alltså bli godkänd efter utökad kontroll.

Bakgrunden till uppdraget är kommunstyrelsens internkontroll-plan 2023, där ett av momenten var stickprov av utbetalningar till förtroendevalda. Eftersom enbart två av sex kunde styrka att de hade rätt till förlorad arbetsförtjänst enligt gällande arvodesreglemente så utökades kontrollen.