• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunstyrelsen vill ha bro över Nissan

Det ska byggas en bro som ny förbindelse tvärs Nissan. Det inriktningsbeslutet fattade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 16 mars.

Just nu arbetas flera strategiska planer fram, som bland annat rör utvecklingen av centrala Halmstad. För att komma vidare i arbetet med dessa planer behövdes ett politiskt inriktningsbeslut om en förbindelse över eller under Nissan i höjd med Söder.

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut innebär att förbindelsen över Nissan kommer vara en bro med anknytande väg på Söder. I den fortsatta planeringen ska även möjligheten till en öppningsbar bro utredas.

Hur gestaltningen kommer att bli är inte planerat. Kommunstyrelsen beslutade att fortsatta utredningar ska ge förutsättningar för områdena vid brofästena att utvecklas till levande miljöer i stadsbilden och knyta ihop staden med havet. Arbetet ska också ta hänsyn till klimatskydd, oskyddade trafikanter, möjliggörande av större trafikkapacitet på sikt och arkitektur.