• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunens pengar för 2023 fördelade – budgeten antagen av kommunfullmäktige

Under tisdagen klubbade kommunfullmäktige den budget som sedan tidigare legat som förslag av Ansvar för Halmstad. En budget som omsluter 6,9 miljarder kronor nästa år och investeringar på 10, 8 miljarder de kommande fem åren.

Mötet påverkades av att en ledamot insjuknade i inledningen av mötet.

Första hjälpen inleddes på plats i salen. Mötet avbröts och fullmäktigesalen utrymdes. Ambulans tillkallades och personen fördes till sjukhus. Företagshälsovård tillkallades till stöd för dem som berörts av händelsen.

Efter en kort överläggning beslutades att mötet ska återupptas men med förändrat innehåll. Budgetdebatten ställdes in och det kommer istället att hållas en allmänpolitisk debatt på februarimötet.

Partiernas företrädare höll sina anföranden inför att beslutet om budgeten skulle antas.

Det beslutades också att inte uppmärksamma årets kulturpristagare vid mötet, vilket kommer att ske i det närmaste. Det beslutades också att ställa in både luciafirande och julmiddagen. Julmaten skänks till Halmstads nattcafé.

Budgeten antogs med röstsiffrorna 43 för Ansvar för Halmstads budgetförslag mot sverigedemokraternas som fick 12 röster. 15 ledamöter avstod från att rösta till förmån för sina egna partiers förslag.

Under de drygt fem åren framåt kan Halmstads kommun räkna med investeringar om 10,8 miljarder kronor. Investeringar med inriktning mot nya skolor, sociala satsningar och förbättrat företagsklimat för att nämna några satsningar.

- Vi är samhällsbyggare och budgeten ger oss möjlighet att föra ett växande Halmstad genom en tid präglad av utmanande ekonomiska förutsättningar som krig i Europa, inflation och höga räntor. Det påverkar Halmstadbors ekonomi, kommunens verksamheter och företags möjligheter att utvecklas men med Halmstads starka ekonomiska ställning kan vi ta oss igenom detta, säger Stefan Pålsson (S), som är kommunstyrelsens ordförande.

Ekonomisk utmaning

Totalt omfattar kommunens nettobudget för 2023 6,9 miljarder kronor. Det görs samtidigt som kommunfullmäktige beslutat att skattesatsen ska vara oförändrad. Den blir även för 2023 20,98 procent för varje beskattningsbar 100-lapp.

I år nyttjar kommunfullmäktige medel från kommunens resultatutjämningsreserv. Denna reserv finns reglerad i kommunallagen sedan 2013 och innebär att kommuner kan bygga upp en reserv under goda tider för att senare kunna utnyttja medlen vid konjunktursvängningar.

Vid 2022 års ingång fanns 635 miljoner kronor i kommunens resultatutjämningsreserv. I budgeten används 26 miljoner kronor ur reserven.

Pensionskostnaderna är en stor utgiftspost, under planperioden drygt 2,9 miljarder.

Budgeten fokuserar på ett antal områden som nu alltså prioriteras av kommunfullmäktige.

Förskola, skola och fritid

Halmstad har vuxit under flera år och skolbyggnationerna har inte hängt med. Kommunen investerar därför 3,7 miljarder kronor i skollokaler för att komma bort från temporära lösningar.

För att elever som halkat efter i skolan ska få stöd att höja betygen får barn- och ungdomsnämnden ett extra tillskott på 10 miljoner kronor 2023, så att fler kan nå gymnasiebehörighet.

I budgeten finns också utredningsdirektiv om att bygga en ny mötesplats med idrottsanläggning i Andersberg, som syftar till att skapa meningsfull fritid för unga och främja breddidrotten i området.

Förebyggande- och trygghetsskapande insatser
Socialnämndens tillfälliga utökning på 40 miljoner kronor i fjolårets budget permanentas nu av kommunfullmäktige. Det innebär att socialtjänsten får långsiktiga möjligheter att stödja samhällets mest utsatta.

Dessutom satsas 10 miljoner kronor på utökad förebyggande verksamhet för bland annat ett nytt brottsförebyggande paket med ökad närvaro i sårbara områden och införandet av en avhopparverksamhet. Under förutsättning att tillstånd beviljas kommer kommunen installera trygghetskameror i centrala Halmstad.

Stärkt företagsklimat och fler jobb

Logistikbranschen är en av Halmstads viktigaste branscher och hamnen är ett nav för dess fortsatta utveckling. 700 miljoner kronor satsas under planperioden för fortsättningen av södra infarten, en utbyggnad av Oceanhamnen för djupgående fartyg och nya hamnstamspår för att möjliggöra klimatsmarta transporter på järnväg.

För att befintliga företag ska kunna växa och nya företag etableras i Halmstad kommer tempot i att arbeta fram ny verksamhetsmark öka. Dessutom ska företagsklimatet förbättras genom införandet av en servicegaranti.

Insatser för klimatomställning

Insatser görs även på klimatområdet. Kommunen investerar 122 miljoner kronor under perioden på klimatanpassningsåtgärder.

Kommunen ska i största möjliga mån förenkla för privatpersoner som vill göra klimatsmarta val, bland annat genom att underlätta installationen av solceller och underlätta för miljösmarta drivmedel.

Satsningar för en levande kommun

Halmstads kommun gör mångmiljoninvesteringar för ett mer levande centrum.

25 miljoner kronor investeras i Halmstads Teater och ytterligare 16 miljoner kronor satsas på centrumområdets fysiska miljö.

Utredningar om framtida utformning av Stora torg och Örjan Vall genomförs för att se över förutsättningarna för platserna.

Bostadsbyggande

När Halmstad växer behövs fler bostäder därför görs satsningar på att förstärka detaljplanearbetet, så att nya och varierade bostadsformer kan komma på plats i hela kommunen.

Kommunens framtida samhällsplanering ska ha som utgångspunkt att bryta segregationen i Halmstad.

Fem mål för kommunfullmäktige

Årets planeringsdirektiv med budget sammanfattas i följande punkter:

  • Halmstad ska vara en trygg och sammanhållen kommun
  • Halmstad ska ha ett livskraftigt näringsliv och en attraktiv arbetsmarknad
  • Halmstad ska aktivt ställa om till ett miljömässigt hållbart samhälle
  • Halmstad ska vara attraktiv kommun att bo i och besöka
  • Halmstads kommun ska vara en modern och framtidssäkrad kommun

Flera förslag

Flera av partierna i kommunfullmäktige hade egna förslag till budget. Dessa kan du läsa om du följer denna länk:

Många förslag inför att kommunens budget antas