• Halmstads webbplatser

Halmstad startar en akutskola – för ökad trygghet och studiero

Barn- och ungdomsnämnden beslutade idag att Halmstad ska få en akutskola hösten 2024. Akutskolan ska bidra till ökad trygghet och studiero i Halmstads grundskolor.

En akutskola är en verksamhet som kan ta emot elever som blivit tillfälligt placerade som en disciplinär åtgärd, vilket är det begrepp som används i skollagen. Den tillfälliga placeringen kan användas när en elev allvarligt stört andra elevers trygghet och studiero. I verksamheten kommer det arbeta personal med särskild kompetens och beredskap för att möta elever som blivit tillfälligt placerade. Eleven blir placerad på akutskolan som längst under fyra veckor, vilket är maxgränsen enligt skollagen.

En tillfällig placering på en akutskola ger hemskolan förutsättningar för att hantera den akuta situationen, samtidigt som man gör en utredning med en långsiktig plan för fortsatt skolgång.

– Från våra lärare, rektorer och annan personal har vi tydligt hört att de tror på ett införande av akutskola i Halmstad skulle ge dem ytterligare ett verktyg i hanteringen av exempelvis hot- och våldsrelaterade situationer. Därför känns det bra att idag ha fattat beslut om att införa akutskola i Halmstad, säger Arber Gashi (S) ordförande barn- och ungdomsnämnden.

Strukturer och rutiner för att ta hand om elever

Oavsett om det finns en akutskola eller inte i kommunen kan elever tillfälligt placeras utanfö den egna skolan, detta görs vid fåtal tillfällen i dagsläget. Skillnaden med en akutskola är att det finns strukturer och rutiner för att ta om hand den elev som blir tillfälligt placerad.

– Tyvärr lever vi i en verklighet där det sker allvarliga händelser. Vi arbetar främst förebyggande, men vi måste också ha strukturer för att säkerställa tryggheten för utsatta elever och personal då allvarliga händelser sker, säger Simon Lindgren (M), 1:e vice ordförande barn- och ungdomsnämnden.

Beslut om tillfällig placering utanför skolenheten ska fattas med hänsyn till proportionalitetsprincipen, vilket innebär att beslutet inte får fattas i bestraffande syfte utan ska relateras till och stå i proportion till de problem med trygghet och studiero som ska åtgärdas.

Det är ännu inte beslutat i vilka lokaler akutskolan ska finnas. Under 2024 kommer Halmstads kommun ansöka om statsbidrag för bemanningen på akutskolan.