• Halmstads webbplatser

Halmstads kommun prisades för sin utbyggnadsplan

Halmstads kommun har vunnit Sveriges Arkitekters Planpris 2023 för sin utbyggnadsplan. Denna har tagits fram på ett nytt sätt som enligt juryns prismotivering gör kommunen till ”en inspirerande förebild”. Juryn lyfter bland annat den inkluderande processen mellan förvaltningar och över politiska gränser inför att olika områden ska byggas ut.

Kommunen representerades vid prisutdelningen av lokalstrateg Lina Svensson, GIS-samordnare Annette Böhm, trafikstrateg Christer Johansson, exploateringsingenjör Johan Rex, planstrateg Annika Hansson och planchef Olof Selldén.

Med priset – ett diplom – vill Sveriges Arkitekter uppmärksamma nytänkande planarbete. Priset delades ut vid Arkitekturgalan i Malmö den 9 april, där projektgruppen bakom planen fanns på plats inför avgörandet.

Första övergripande utbyggnadsplanen

I det arbete som nu vunnit pris har Halmstads kommun för första gången tagit fram en övergripande utbyggnadsplan där bostäder, mark för näringslivet, infrastruktur och lokalförsörjning samordnas. Tidigare planerades varje del för sig. Utbyggnadsplanen visar hur kommunen ska växa smart, hållbart och samordnat fram till år 2050.

Arbetet har skett i en inkluderande process, med ett omfattande samarbete mellan förvaltningar och över politiska gränser för att nå enighet. Att samordna på detta sätt, och ta fram en digital och hållbarhetsbedömd utbyggnadsplan, är ett nytt sätt att arbeta och andra kommuner har nu börjat intressera sig för Halmstads utbyggnadsplan.

– Styrkan ligger i att vi tänker tillsammans utifrån olika kompetenser på olika förvaltningar. Då kommer man också fram till nya lösningar, säger Annika Hansson, projektledare för utbyggnadsplanen.

Fyra konkurrenter om priset

Halmstad kommuns konkurrenter var ett kunskapsunderlag om jordbruksmarken i Norrköping, planeringsbesked för Bergön i Söderköpings kommun och tillägg till Trelleborgs översiktsplan om stigande havsnivåer.

Alla kommunerna har arbetat med ett långsiktigt sätt att tänka som satt människan i fokus. I Söderköping blir Bergöns natur mer tillgänglig, Trelleborg skyddar bebyggelsen mot stigande vattennivåer, Norrköping sparar jordbruksmark och Halmstads utbyggnadsplan ger en riktning åt kommunens arbete som ger invånarna bättre valuta för skattepengarna.

Projektgruppen bakom planen

Projektgruppen består av exploateringsingenjör Johan Rex, lokalstrateg Lina Svensson, trafikstrateg Christer Johansson, analytiker Mårten Andersson, planstrateg Annika Hansson, GIS-samordnare Annette Böhm. Planeringsutvecklare för skola Erica Johansson saknas på bilden.

Vinnarmotiveringen

Kommunen har med sin strategiska utbyggnadsplan tagit kommandot över stadsutvecklingen i Halmstad. Översiktsplanens intentioner kan nu konkretiseras i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Det kan låta enkelt men kräver något som saknas i många kommuner – ett systematiskt och målmedvetet samarbete mellan de kommunala förvaltningarna. Halmstad kommun är en inspirerande förebild genom sitt sätt att koppla samman vision och verklighet.

Juryns motivering

Halmstad kommun har tagit fram en utbyggnadsplan som kompletterar den nya översiktsplanen Framtidsplan 2050. Utbyggnadsplanen överbryggar glappet mellan översiktsplanens visioner och de projektspecifika detaljplanerna.

Tack vare planen går konsekvenserna av olika utbyggnadsstrategier att överblicka och utvärdera i relation till översiktsplanens hållbarhetsmål. Kommunen har därmed fått stöd i att bygga i större sammanhängande områden istället för att prioritera små, till synes enkla projekt, spridda över kommunen. Genom att utbyggnadsplanen styr vilka detaljplaner som ska prioriteras blir även samarbetet med byggaktörerna lättare.

Dokumentet har tagits fram i bred samverkan inom kommunen med kommunarkitekter i en ledande roll. Utbyggnadsplanen samordnar de kommunala förvaltningarnas arbete genom att koppla ihop bostadsbyggande med kommunal service och mobilitet. Den inkluderande processen har skapat enighet – mellan förvaltningar och över politiska gränser – om när olika områden ska byggas ut och vilka kommunala investeringar som krävs i form av gator, ledningar, lokaler och bostäder.

Utbyggnadsplanen är ett konkret och föredömligt sätt att styra mot hållbarhetsmålen i översiktsplanen som förhoppningsvis fler kommuner inspireras av. Den ger en mer överblickbar planering som samtidigt hushåller med Halmstadbornas skattepengar. Det lyckade resultatet visar betydelsen av att ett snävt förvaltningsperspektiv ersätts av kommunalt samarbete.

Om priset

Planpriset delas sedan drygt 30 år ut av Sveriges Arkitekter för att stimulera och ge spridning åt goda exempel. Det går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

Flygbild över östra Halmstad. Färgglada fält är inritade och visar var det ska byggas i framtiden.

Utbyggnadsplanen är kartbaserad och du kan klicka dig runt och läsa om vad som planeras.

Ta del av utbyggnadsplanen

Utbyggnadsplanen är kartbaserad och visar när olika delar i kommunen ska byggas ut fram till år 2050, indelad i femårsperioder. I planen ingår också en omfattande analysdel som är lätt att ta del av via kartan.