• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstads kommun har fått en uppdaterad trafiksäkerhetsplan

En uppdaterad strategisk handlingsplan som ger konkreta förslag på hur Halmstad kan bli en mer trafiksäker kommun, ja till att Halmstad wakeboardklubb ska kunna söka anläggningsbidrag och grönt ljus till fortsatt certifieringsarbete av kommunens naturparker och ekonomiskog. Det var tre av flera beslut som togs på teknik- och fritidsnämndens senaste sammanträde.

2015 antog teknik- och fritidsnämnden i Halmstads kommun en trafiksäkerhetsplan som har fungerat som utgångspunkt för kommunens trafiksäkerhetsarbete. Genom att bland annat analysera antal olyckor, typ av olyckor, var de sker och vem eller vilka som drabbas av dem har kommunen tagit fram konkreta förslag på hur Halmstad ska bli en mer trafiksäker kommun. De senaste åren har bland annat Getinge fått en mer trafiksäker miljö.

Nu har planen uppdaterats med förslag på åtgärder för åren 2021-2026. Här är det främst Halmstad tätort och Oskarström som står i fokus. Enligt trafiksäkerhetsplanen bör det bland annat byggas en tunnel under väg 26 i Oskarström, en ombyggnation av korsningen vid Gamla Nissastigen-Brogatan är också prioriterad. I Halmstad tätort prioriteras bland annat en ombyggnation av korsningen Växjövägen-Frennarpsvägen. För att åtgärderna ska kunna genomföras krävs pengar och alla åtgärder ryms i dagsläget inte inom befintlig budget.

– Säkerheten i trafiken är en oerhört viktig fråga. Därför känns det mycket bra att vi har en plan som visar var vi ska satsa för att göra mest nytta. Trafiksäkerhetsplanen är ett viktigt stöd när vi planerar vår budget, säger Håkan Björklund (C), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Precis som tidigare trafiksäkerhetsplan är det övergripande syftet med den uppdaterade planen att minska antalet trafikolyckor som leder till personskada. Under 2020 minskade antalet trafikolyckor i Halmstads kommunala vägnät, men de sker fortfarande och många personer skadas varje år. Den vanligaste olyckstypen är singelolycka med cykel, efter det följer singelolycka fotgängare och efter det olycka mellan cykel/moped och motorfordon. Att så många olyckor är singelolyckor med oskyddade trafikanter visar att det finns ett stort behov av att inte bara satsa på ombyggnation, utan även på drift och underhåll. Halka, löst grus och ojämnheter är orsak till många av de olyckor där människor skadas.

Halmstad wakeboardklubb ska kunna söka anläggningsbidrag

Teknik- och fritidsnämnden har även beslutat att låta Halmstad Wakeboardklubb bli prioriterat för att kunna söka anläggningsbidrag från och med 2021. Syftet med att bidragspröva och prioritera klubben är att främja deras föreningsdrivna anläggning och främja barn och ungas möjligheter till en aktiv fritid genom aktiviteterna kopplade till föreningens verksamhet på anläggningen.

– Det här är ett led i Halmstad som attraktiv kommun med rekreation och spontan- och tävlingsidrott i balans. Vi är stolta och tacksamma för det rika föreningsliv vi har, säger Håkan Björklund (C).

Föreningar som äger eller hyr och driver egen lokal eller anläggning kan ansöka om anläggningsbidrag. Anläggningsbidraget är avsett för drift av lokalen/anläggningen samt visst underhåll. För att en lokal/anläggning ska kunna beviljas anläggningsbidrag ska den vara bidragsprövad och prioriterad av teknik- och fritidsnämnden. Anläggningsbidraget betalas inte ut med automatik utan föreningen ska årligen söka och få ansökan prövad.

Grönt ljus till fortsatt certifiering av skog

Teknik- och fritidsnämnden beslutade även att fortsätta certifieringsarbetet av kommunens naturparker och ekonomiskog samt upprätta skogsbruksplaner till dessa.

Sedan den 1 december 2020 är det teknik- och fritidsnämndens ansvar att förvalta kommunens ekonomiskog och naturpark. Skogen och naturparken är miljöcertifierad sedan 20 år, men certifieringen behöver förnyas och nya skogsbruksplaner upprättas. Skogscertifiering innebär ett åtagande från skogsägaren som måste anpassa skogsbruket efter särskilda regler, bland annat tar man hänsyn till miljön och villkoren för dem som arbetar inom skogsbruket. Genom att certifiera skogen får man även mer pengar för virket och timret vid en eventuell försäljning.

– Certifieringen visar kommunens ambition att bedriva ett uthålligt kvalitetssäkrat skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen, säger Håkan Björklund (C).