• Halmstads webbplatser

Halmstad får en resursskola hösten 2025

Halmstad ska inrätta en kommunal resursskola för barn och elever i årskurs 4–9. Skolan ska vara i gång höstterminen 2025.

Barn- och ungdomsförvaltningen har under hösten 2023 utrett vilka möjligheter och behov det finns av en kommunal resursskola i Halmstad. Utredningen visade att det finns elever som har behov av att få sin rätt till särskilt stöd tillgodosedd på annan plats än i den ordinarie skolan.

Därför har barn- och ungdomsnämnden beslutat att inrätta en resursskola. Den kommunala resursskolan ska finnas från och med höstterminen 2025. Det är ännu inte bestämt i vilken lokal skolan ska vara.

För elever i behov av särskilt stöd

Målgruppen för den kommunala resursskolan är elever i årskurs 4–9 som är folkbokförda i Halmstads kommun och som är i behov av det särskilda stöd som finns i resursskolan.

– Våra skolor i Halmstad har goda förutsättningar, både i personal och lokaler, att möta 99% av våra barn och elever. Men vi ser att vi har barn och elever som mår väldigt dåligt av att komma till en ordinarie skolmiljö. I värsta fall uteblir de helt från skolan. Vi hoppas och tror att genom införande av resursskola bättre kunna möta sådana elever, säger Arber Gashi (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.


– Det finns en grupp elever med omfattande behov som vi måste bli bättre på att möta. Med införandet av resursskola så kommer fler elever få en bra skolgång som både bidrar till ökade kunskaper och en god hälsa, säger Simon Lindgren (M), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Skolan kommer kunna erbjuda en mycket anpassad miljö för elever som är kraftigt känsliga för yttre stimuli och sociala sammanhang. Skolfokus upprätthålls genom hög lärartäthet och gemensamma pedagogiska strategier för att möta elever med tidigare skolmisslyckanden. Elever i resursskolan ska ha omfattande behov kopplat till pedagogisk, fysisk och social lärmiljö som inte kan tillgodoses i deras nuvarande skolmiljön. Förväntan på resursskolan är att eleverna ska få en förbättrad skolgång.

Vad är en resursskola?

En resursskola är en skola som enbart tar emot elever som behöver särskilt stöd. Elever som går på skolan behöver det särskilda stöd som den specifika resursskolan erbjuder för att eleverna ska kunna klara av skolan eller för att undvika svårigheter i deras skolsituation.

På resursskolan arbetar medarbetare med vissa specifika resurser och kompetenser. Skolmiljön är anpassad efter elevernas behov.