• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Goda betyg för kommunens service i myndighetsärenden

Företagen i Halmstad ger kommunens myndighetsutövning fortsatt goda betyg. Det visar 2022 års resultat från Insikt, Sveriges Kommuners och Regioners, mätning av företagsklimatet i landet. Halmstad får betyget 71, vilket är "högt" enligt SKR:s skala.

Förra året fick kommunen indexet 72 och vi tappar alltså en enhet. Anledningen är att kommunen har tappat i index avseende miljö och hälsa samt bygglov.

Resultatet grundar sig på omdömen från företagare som haft ett ärende hos kommunen kring ett myndighetsbeslut.

Ärendena har gällt brandskydd, bygglov, tillfällig markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultaten presenteras löpande och sammanställs sedan i en årlig rapport – som nu alltså presenterats.

Företagens upplevelse mäts i NKI, nöjd kund-index, dels för varje myndighetsområde, dels sammantaget. När alla mätområden läggs ihop får Halmstad ett NKI på 71 av 100, vilket är i nivå med resultaten tidigare år. Ett NKI mellan 70 och 80 betraktas som "högt" och företagen i Halmstads kommun är alltså över lag nöjda med kvaliteten i myndighetsservicen. För att nå nivån godkänd ska man ligga över 62. Värden över 80 betraktas som mycket höga.

Halmstad på plats 158

Halmstads resultat placerar kommunen på plats 158 (135 år 2021) bland de 196 (189 år 2021) kommuner som deltog i mätningen förra året. VI hamnar på plats 59 av 65 i jämförelse med de kommuner i samma storlek som Halmstad som deltog i mätningen, det vill säga kommuner som har minst 40 000 invånare

För att få fram nöjd kund-index ställer SKR frågor om olika faktorer som påverkar kvaliteten i kommunens myndighetsservice. Frågorna handlar bland annat om hur företagen upplever bemötande, tillgänglighet, information, kompetens och effektivitet. Företagens svar utgör ett viktigt underlag för utveckling

Mätning av nöjdheten inom flera olika myndighetsområden ligger till grund för indexet. Alla kommuner deltar inte i alla mätningar. parametrar ingår i underlaget för det totala indexet.

Resultatet i de olika myndighetsområdena

Här är Halmstads resultat för de olika myndighetsområdena:

  • Halmstads kommuns arbete med brandskydd och relationen med företag är mycket högt. Index är 85 och placerar Halmstad på den övre tredjedelen av deltagande kommuner.
  • Nöjdheten med serveringstillstånd är mycket högt, NKI:t är 82 och ger kommunen placeringen 40 av 76 deltagande kommuner.
  • Indexet för livsmedelstillstånd är 79, vilket ge placeringen 92 av 187.
  • Ärenden som gäller markupplåtelse visar på ett gott nöjd kund-index på 76, vilket ger placeringen 39 av 84 deltagande kommuner.
  • Miljö- och hälsoärenden ger 157 plats av 178 och ett NKI på 64. Det innebär att det kan bli bättre men är godkänt.
  • Då det gäller bygglov hamnar kommunen på plats 159 av 168 deltagande kommuner och får ett index på 50, vilket innebär ett lågt värde.

Kommunen tappar på flera områden jämfört med förra årets mätning. När det gäller bygglov var nöjdheten större och mer stabil under hösten, vilket man hoppas kommer att få genomslag över tid.

Nöjd upphandlingsindex åt rätt håll

Det mest positiva är förändring på upphandlingsindex.

I nöjd upphandlingsindex, NUI-rapporten för 2022 har Halmstads kommun fått ett index på 67. Det är ett högt resultat och en kraftig ökning från 2021 (54). Resultatet för 2022 ligger också högre än både 2019 (64) och 2020 (65).

Nedgången 2021 var förväntad men kommunen har sedan dess ändå arbetat aktivt med förbättringsåtgärder. Halmstads kommuns resultat 2022 ligger väl i linje med jämförbara kommuner och Sverige i snitt.

Placeringen i upphandlingsindex är 43 av 87 deltagande kommuner.

Läs hela undersökningen på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.