• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Fortsatt högt betyg för kommunens service i myndighetsärenden

Företagen i Halmstad ger kommunens myndighetsutövning ett gott betyg. Det visar 2021 års resultat från Insikt, Sveriges Kommuners och Regioners mätning av företagsklimatet i landet. Halmstad får betyget 72, vilket är ”högt” enligt SKR:s skala. Mest nöjda är företagarna med hanteringen av serveringstillstånd och brandskydd där vi ligger i Sverigetoppen. Bygglov ökar stort.

Halmstads resultat grundar sig på cirka 480 företagares omdömen. De har alla haft kontakt med Halmstads kommun i ett myndighetsärende och efteråt fått frågan om hur de upplevde kommunens service. Frågorna har gällt brandskydd, bygglov, tillfällig markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultaten presenteras löpande och sammanställs sedan i en årlig rapport – en sådan som kom idag.

Företagen i Halmstad är nöjda

Företagens upplevelse mäts i NKI, nöjd kund-index, dels för varje myndighetsområde, dels sammantaget. När alla mätområden läggs ihop får Halmstad ett NKI på 72 av 100, vilket är samma resultat som förra året och nästan det samma som flera föregående år. Ett NKI mellan 70 och 80 betraktas som ”högt” och företagen i Halmstads kommun är alltså över lag nöjda med kvaliteten i myndighetsservicen.

– Att vi år efter år ligger på en hög generell kundnöjdhet är glädjande, men i år är jag extra glad över att vi ser ett tydligt positivt trendbrott avseende bygglovshanteringen, säger Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande.

Halmstad på plats nummer 135

Halmstads resultat placerar oss på plats 135 bland de 189 kommuner som deltar i mätningen och på plats 16 av 21 av kommuner i Halmstads storlek. Trots samma NKI som föregående år tappar vi 15 placeringar – andra kommuner har ökat sitt NKI.

För att få fram nöjd kund-index ställer SKR frågor om olika faktorer som påverkar kvaliteten i kommunens myndighetsservice. Frågorna handlar bland annat om hur företagen upplever bemötande, tillgänglighet, information, kompetens och effektivitet. Företagens svar utgör ett viktigt underlag för utveckling.

– Under 2021 har vi haft fullt fokus på att öka vår service till företagen. Vi har startat företagsservice, en funktion som ger företagare en väg in för att få alla svar i ett ärende. I företagsservice ingår också vår nystartade och mycket uppskattade bygglovsrådgivning för företagare, säger Niclas Simonsson, näringslivschef.

Allt fler blir nöjda med bygglovshanteringen

De senaste två årens nedåtgående trend när det gäller bygglovshantering har nu brutits. Nöjdheten ökar – med 8 enheter – och ligger nu på 57. Företagarna ger bygglovshanteringen bättre betyg i samtliga områden som har betydelse för upplevelsen av service. För att få omdömet ”godkänt” hade dock värdet behövt vara över 62.

– Ett målmedvetet arbete har gett resultat men vi är ödmjuka inför det faktum att mycket arbete kvarstår, säger Anders Thorén, förvaltningschef för bygg- och miljöförvaltningen.

Området serveringstillstånd ökade mest

Den allra största ökningen i nöjdhet bland företagarna skedde inom området serveringstillstånd för alkohol. Här ligger nöjd kund-index på 93, en ökning med inte mindre än 23 enheter. Alla värden över 80 betraktas som ”mycket höga” enligt SKR.

Halmstads resultat är dessutom högst av alla i gruppen med kommuner i samma storleksklass som vår. I den grupp där samtliga kommuner ingår, oavsett storlek, hamnar Halmstad på fjärde plats.

Brandskydd ökade igen

Nöjdheten med servicen i brandskyddsfrågor ökade från redan höga 83 till 92. Även på detta område hamnar Halmstad i Sverigetoppen – på första plats bland kommuner i vår egen storlek och på en andraplats bland samtliga kommuner.

Även inom områdena markupplåtelser och livsmedelskontroller är nöjdheten stor; båda har ett NKI på 77, även om de tappat någon enhet var.

Minskad nöjdhet med miljö- och hälsoskydd

När det gäller miljö- och hälsoskydd noteras en minskning med 5 enheter, och NKI går från ”högt” till ”godkänt”. NKI minskar från 73 till 68.

– Vi har fått reaktioner på vår prissättning och behöver göra en närmare av analys av resultatet men det är ändå ett tillräckligt bra betyg, säger Anders Thorén.

Mindre nöjdhet med kommunens upphandling

Ett mätområde som var nytt under 2020 är upphandling. Här mäts NUI, nöjd upphandlar-index. Jämfört med det första året har nöjdheten minskat med 9 enheter, till 54. Resultatet för 2021 är dock mer rättvisande än det för 2020. Svarsfrekvensen fördubblades nämligen förra året, trots att antalet genomförda upphandlingar för de båda åren har legat på ungefär samma volym.

– Vi ska nu analysera resultaten för att höja nöjdheten. Vi har flera åtgärder på gång, bland annat vill vi skapa bättre dialog med företagarna, säger Jeanette Hall, upphandlingschef.

Läs mer på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.