• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Förstudie över Äventyrslandets arrenderade mark inleds

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 30 november att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att undersöka hur området som Äventyrslandet idag bedriver verksamhet vid kan användas i framtiden.

Området, som idag arrenderas av Äventyrslandet, pekas i kommunens översiktsplan för 2050 ut som en strategiskt viktig plats för att kunna möta den stora efterfrågan på bostäder. På uppdrag av utskottet inleder kommunen därför en förstudie som ska kartlägga det utpekade områdets framtida förutsättningar.

Förstudiens resultat återrapporteras till utskottet under våren 2022.