• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Förslag om uppdaterade arvodesbestämmelser

Vid dagens sammanträde, den 29 november, beslutade kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott om uppdaterade arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Ändringen är nödvändig sedan flera nämnder utökat sitt presidium med en plats, vilket inte är återspeglat i nuvarande bestämmelser.

Det är kommunens fem största nämnder som fått utökat presidium och nu har en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande – socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, hemvårdsnämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden samt teknik- och fastighetsnämnden. Även tre av kommunens bolag har fått tillskott av en andre vice ordförande – Halmstads Energi och Miljö, Halmstads Energi och Miljö Nät AB, samt Halmstads fastighets AB.

Den efterföljande uppdateringen av arvodesbestämmelserna innebär enligt förslaget att arvodet till förste vice ordförande i de berörda nämnderna och bolagen sänks till följd av att arvodet för andre vice ordförande tillkommer. Förste vice ordförande får enligt förslaget 45 procent av ordförandens årsarvode, medan andre vice ordförande får 55 procent av ordförandens årsarvode.

Hur stort arvodet till de olika nämndsordföranden är beräknas som en andel, i procent, av basbeloppet (se faktaruta), och kan skilja sig mellan nämnderna beroende på storlek.

I ett enskilt fall föreslår personal- och ledningsutskottet att arvodet till nämndsordföranden höjs. Det gäller ordföranden för teknik- och fastighetsnämnden där förslaget är att gå från 30 till 40 procent av basbeloppet, vilket skulle innebära att arvodet blir samma som i kommunens övriga större nämnder.

I övrigt föreslås det att ordförande i pensionärsrådet och funktionsrättsrådet ska få ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Totalt rör uppdateringen sig om en kostnadsökning på cirka 950 000 kronor per år, exklusive personalomkostnadspålägg.

Förslaget skickas nu vidare till kommunstyrelsens innan det når sista beslutsinstans, kommunfullmäktige.

Fakta: Arvodesbestämmelser

Halmstads kommun betalar ut arvode till de förtroendevalda som på hel- eller deltid företräder kommunen, exempelvis som ordförande, vice ordförande eller andre vice ordförande. Arvodet till kommunråd, nämndsordförande och andra som får fasta arvoden beräknas som en andel, i procent, av aktuellt riksdagsmannaarvode (71 500 kronor 2022).