• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Förslag om särskilda parkeringar för elsparkcyklar

För att få bukt med farligt och slarvigt parkerade elsparkcyklar, samtidigt som de fortsatt är lättåtkomliga, föreslår teknik- och fritidsnämnden att elsparkcyklar ska parkeras på särskilda platser i Halmstad. Nämnden föreslår också att bolag som hyr ut elsparkcyklar måste ha tillstånd från polisen. Förslagen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Elsparkcyklarnas intåg i Halmstad har varit till glädje för somliga och vållat förtret för andra. Under sommaren 2021 har fyra olika företag som hyr ut elsparkcyklar etablerat sig Halmstad. Sammanlagt finns här ungefär 800 elsparkcyklar.

Problemet med elsparkcyklar som parkeras på felaktigt och många gånger trafikfarligt sätt, framför allt för oskyddade trafikanter, har uppmärksammats av både polis och invånare. Teknik- och fritidsnämndens bedömning är att det behövs en reglering som innebär att elsparkcyklar också i fortsättningen är lättillgängliga för användarna, men inte kan parkeras så att de utgör en trafikfara för andra trafikanter.

Förslag till kommunfullmäktige

För att få till stånd en hållbar lösning på situationen beslutade teknik- och fritidsnämnden i dag att:

  • föreslå att kommunfullmäktige lägger till en ny bestämmelse i de lokala ordningsföreskrifterna,
  • föreslå att fullmäktige lägger till en ny punkt enligt taxa avseende tillfällig markupplåtelse,
  • föreslå att ändringarna ska gälla från den 1 mars nästa år.

Polistillstånd behövs

Den nya paragraf som föreslås i de lokala ordningsföreskrifterna innebär att det inte längre är tillåtet att parkera elsparkcykeln på valfri plats, utan den måste ställas på en av de platser som särskilt pekats ut av kommunen som parkering för elsparkcykel. Enligt den nya paragrafen kommer det också att krävas tillstånd av polisen för att få hyra ut elsparkcyklar och andra fordon, oavsett om de har en motor eller inte.

Avgift för uthyrningen

Den nya punkten i taxan för tillfällig markupplåtelse innebär att företagen, i samband med att de får tillstånd av polisen för uthyrningsverksamheten, ska betalar en avgift per fordon och år för att kommunen upplåter mark till verksamheten.

– Jag ser positivt på att vi nu vidtar åtgärder för att få ordning på den problematik som har varit kring elsparkcyklarna, säger Håkan Björklund (C), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Ärendet skickas nu vidare till kommunfullmäktige, som är den instans som beslutar om ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna och om förändringar i taxor.