• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Förslag om höjd VA-taxa i Halmstads kommun

Nästa år kan kommunens vatten- och avloppstaxa höjas. Det föreslår kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Förslaget om att höja VA-taxan var uppe för beslut på utskottets sammanträde och innebär en höjning av både anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Förslaget kommer från styrelsen för Laholmsbuktens VA AB och ärendet ska nu gå vidare till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

VA-taxan ska enligt självkostnadsprincipen vara skälig och rättvis. Att den nu behöver höjas beror på ökade drift-, investerings- och kapitaltjänstkostnader.

Brukningsavgifterna föreslås att höjas med cirka 30 procent och det gäller både de fasta och rörliga avgifterna. För en normalvilla innebär höjningen cirka 133 kr mer per månad. För en lägenhet i ett flerbostadshus med 15 lägenheter beräknas kostnaden bli cirka 84 kr mer i månaden.

Anläggningsavgifterna har inte justerats sedan årsskiftet 2017/2018 och föreslås nu höjas med 15 procent. Det innebär en ökad kostnad för att ansluta till VA-nätet vid exempelvis nybyggnation av villor och flerfamiljshus.

- Det är nödvändigt att höja VA-taxan för att kunna möta ökade driftkostnader och kommande investeringsbehov. Vi har ganska låg taxa i Halmstad idag och även efter denna höjning kommer vi att ha en taxa som ligger under snittet vid jämförelse med andra kommuner i Sverige, säger Ella Kardemark (KD), utskottets ordförande.

Från och med år 2025 föreslås anläggningsavgifterna årligen justeras genom automatisk uppräkning i relation till relevant entreprenadindex.

Ökade kostnader

Laholmsbuktens VA AB är kommunens driftbolag med ansvar för att leverera hållbara vattentjänster och kommunen är ansvarig VA-huvudman. I delårsrapporten (januari – augusti 2023) prognostiserar LBVA ett ekonomiskt underskott på drygt 22 miljoner kronor vid årets slut, vilket föranleder behovet att höja taxan. De ökade kostnaderna beror bland annat på räntor, elpriser och inflation.

Den nya taxan föreslås börja gälla från 1 januari 2024.