• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Förslaget: Tilläggsanslag på 295 miljoner ska säkra viktiga projekt även i kristid

Effekterna av coronapandemin och Rysslands krig i Ukraina fortsätter att påverka hela världsekonomin. Priset på varor och tjänster stiger och osäkerheten kring hur det kommer att påverka prisutvecklingen inom byggbranschen – både i världen och i Sverige - är för närvarande stor. Att pausa eller avbryta vissa specifika projekt inom vård, skola och omsorg skulle få stora negativa konsekvenser, enligt en genomlysning som kommunledningsförvaltningen gjort. 

Halmstads kommun har flera planerade investeringsprojekt på gång. Att pausa eller avbryta vissa specifika projekt inom vård, skola och omsorg skulle få stora negativa konsekvenser, enligt en genomlysning som kommunledningsförvaltningen gjort. Genomlysningen har mynnat ut i ett förslag om ett tilläggsanslag till fastighetsnämnden på totalt 295 miljoner kronor.

Enligt förslaget ska beslut om hur, när och till vad pengarna ska användas ske i samråd mellan fastighetsnämnden och kommunstyrelsen. Förhoppningen är dock att inte hela beloppet kommer att behöva användas. I grunden gäller de priser som avtalats genom upphandling, men i särskilda fall kan prisjusteringar behöva göras och då säkerställer anslaget att projekten trots en fördyring kan färdigställas.

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott ställde sig positiva till förslaget.

- Vi vill inte riskera att viktiga planerade byggnationer inom skola, vård och omsorg försenas, säger Ella Kardemark, ordförande i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen. Sista och beslutande instans är kommunfullmäktige.