• Halmstads webbplatser

Fördjupad översiktsplan ska hjälpa Östra stranden att utvecklas

Hur ska Östra stranden, ett av Halmstads kommuns mest uppskattade gröna vardagsrum, utvecklas och klimatsäkras? Frågorna ska undersökas genom att ta fram en fördjupad översiktsplan för området. Det tycker i alla fall kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, som i dag klubbade igenom ärendet och därmed skickar det vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Utskottet fattade beslutet om den fördjupade översiktsplanen i samband med att man ställde sig positiva till att anta en ny planeringsstrategi för översiktsplanen, Framtidsplan 2050. En planeringsstrategi ska antas senast två år efter ett val, och fungerar i praktiken som en slags aktualiseringsprövning av översiktsplanen i vilken man har möjlighet att fånga upp eventuella ändrade planeringsförutsättningar.

I underlaget till planeringsstrategin beskrivs hur klimatförändringarna medför att det finns stor risk för översvämningsproblematik framöver, och att problematiken och behoven är så komplexa att det behövs fördjupade utredningar och ställningstaganden för hur Östra stranden kan utvecklas. Tanken är att påbörja arbetet med den fördjupade översiktsplanen under nuvarande mandatperiod för att säkra att området kan fortsätta utvecklas och inte behöver stanna av i brist på tydlig riktning.

Planeringsstrategin och beslutet om att ta fram den fördjupade översiktsplanen ska nu vidare till kommunstyrelsen innan den når sista instans, kommunfullmäktige