• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Fokus på kärnuppdraget i Halmstads kommuns förskolor och grundskolor

Läsning, ökad närvaro och förbättrade kunskaper ska prioriteras under nästa år i förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor i Halmstad. Det beslutade barn- och ungdomsnämnden under onsdagen då de också antog en budget på 2,6 miljarder.

Under onsdagen fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om en verksamhetsplan med budget som fokuserar på grunduppdraget. Nämnden beslutade att anta tre mål med fokus på förskolan och skolans kärnuppdrag. Målen ska bidra till att i högre utsträckning nå grunduppdraget om en likvärdig utbildning med jämn och hög kvalitet, stärka kunskapsuppdraget och värna om barn och elevers hälsa och välbefinnande.

Utbildningen ska:

  • ge förbättrad måluppfyllelse och ökade kunskaper för varje barn och elev
  • främja hälsa och välbefinnande för varje barn och elev
  • ge likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever

– I ekonomiskt ansträngda och i omvärlden oroliga tider är det viktigt att vi tydligt fokuserar på vårt grunduppdrag. Fler elever ska gå ut skolan med godkända betyg, och för att nå dit behöver vi fokusera tidigt i åldrarna och börja ompröva våra tidigare metoder. Nu riktas tydligt fokus kring att öka skolnärvaron och förbättra elevernas hälsa, öka läs- och skrivkunskaperna samt arbeta för att vända den negativa trend som vi sett i pojkars skolresultat under de senaste decennierna, säger Arber Gashi, ordförande för barn- och ungdomsnämnden.

2,6 miljarder i budget – men anpassningar behöver göras

Barn- och ungdomsnämndens preliminära budget för 2024 uppgår till cirka 2,6 miljarder kronor. För att nå en budget i balans har barn- och ungdomsnämnden beslutat om anpassningar inom förskola, grundskola och anpassad grundskola med 2 procent och 5 procent för stöd- och utvecklingsavdelningarna och ledningsresurser.

Anpassningarna görs för att klara förändringar i verksamheten i form av ökade vistelsetider på förskolan, fler elever i behov av särskilt stöd och ökat antal elever i anpassad grundskola. Samtidigt som generella kostnadsökningar också påverkar verksamheterna.

Anpassningar till budgetram 2024:

  • Förskola 2 procent, vilket motsvarar 12,2 miljoner kronor
  • Grundskola och fritidshem 2 procent, vilket motsvarar 17,5 miljoner kronor
  • Anpassad grundskola 2 procent, vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor
  • Övriga avdelningar och ledning 5 procent, vilket motsvarar 8,8 miljoner kronor