• Halmstads webbplatser

Ekonomiska lättnader för nämnderna 2024

Halmstads kommuns ekonomiska resultat för 2023 landar på 253 miljoner kronor. Det visar kommunens bokslut som kommunstyrelsen fick ta del av under sitt sammanträde. Samtidigt tog de också beslut om ekonomiska lättnader för nämnderna på 92 miljoner kronor för 2024.

Halmstads kommuns bokslut är färdigställt och visar ett positivt resultat på 253 miljoner kronor efter balanskravsjusteringar. Slutsiffran blev bättre än förväntat då det budgeterade resultatet var -45 miljoner kronor. Att resultatet blev bättre än budgeterat beror främst på att skatteintäkterna blivit högre än vad som förutspåddes när budgeten beslutades. Utöver det har kommunens exploateringsverksamhet, det vill säga markförsäljningar, bidragit med +86 miljoner kronor.

– Det är bra att vi vid årets slut trots allt gick plus i kommunen. Resultatet beror dock till stor del på effekter och engångsposter som vi inte kan räkna med framöver. Det positiva resultatet är därmed delvis missvisande eftersom många av våra nämnder har haft väldigt svårt att hålla sin budget under året, säger Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nämndernas underskott skrivs av

De flesta nämnder har under 2023 gått med underskott. På sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att samtliga underskott kommer att skrivas av för 2024.

– Vi vet att många verksamheter har haft ett otroligt tufft år ekonomiskt. Nu tar vi beslutet att frångå riktlinjerna och skriva av nämndernas underskott. Det blir en ekonomisk lättnad på 92 miljoner kronor till 2024. Även detta år ser ut att bli tufft, men därefter visar prognoserna att vi troligtvis går mot ekonomiskt ljusare tider, säger Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet är ett avstamp från kommunfullmäktiges riktlinjer för resultatbalansering, som vanligtvis innebär att alla nämnder ska återbetala sitt underskott under nästföljande år. Sammanlagt rör det sig om underskott på 92 miljoner kronor som nämnderna annars hade fått ta med sig till 2024.

– För många av våra viktiga kärnverksamheter som skola, vård och socialtjänst kommer det här att göra en otroligt stor skillnad för förutsättningarna för 2024. Vi väljer att frångå våra egna riktlinjer eftersom det har varit ett särskilt utmanande läge, säger Anna Fallkvist (M), förste vice ordförande.

Kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet om nämndernas resultatbalansering.