• Halmstads webbplatser

Brister upptäckta i internkontrollen

Varje år görs intern kontroll i kommunens verksamheter. Det är ett sätt att granska om de rutiner som finns fungerar på ett bra sätt. Kommunledningsförvaltningen har under 2023 haft tre kontrollmoment, varav ett visar brister som behöver åtgärdas.

En identifierad risk är felaktiga utbetalningar av arvoden till förtroendevalda. När förtroendevalda deltar i sammanträden får de ett fast arvode. Om de behöver vara lediga från sitt ordinarie arbete för att delta i möte och detta resulterar i ett löneavdrag, så har de också möjlighet att begära ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Den utförda stickprovskontrollen visar att det förekommer brister och att det felaktigt betalats ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Systematiserad kontroll framåt

Kommunstyrelsen beslutade därför att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att systematisera och säkerställa kontrollen av utbetalningar i enlighet med gällande arvodesbestämmelser.

– Vi ser att det inte är tillräckligt att göra stickprover. Vi vill att kontrollerna utökas och systematiseras så att det inte kan uppstå några frågetecken eller misstänksamhet mot att politiker tar ut ersättningar de inte har rätt till. Det handlar om förtroendet för vår demokrati, säger Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utökad kontroll av 2023 års utbetalningar

Presidiet i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har också beslutat att göra en fördjupad granskning av utbetalningarna av förlorad arbetsförtjänst som gjorts under 2023.

– Vi tar signalerna från stickproven på allvar och vill göra en ordentlig genomlysning bakåt. Ersättningen är viktig för att man ska kunna verka som förtroendevald utan att förlora pengar, men den ska nyttjas rätt, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i kommunstyrelsens personal och ledningsutskott.

De övriga två kontrollmomenten gällde uppföljning av styrande dokument samt att säkerhetsklassad information riskerar att röjas i ett verksamhetssystem. Resultaten i dessa moment krävde inga ytterligare beslut av kommunstyrelsen.