• Halmstads webbplatser

Beslut om fortsatt arbete med detaljplanen för Folkparken

Arbetet med att utveckla området kring Folkparken har länge varit uppmärksammat, senast i början av året då mark- och miljööverdomstolen upphävde den antagna detaljplanen till följd av bristande underlag om planens påverkan på fladdermöss i området. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattade i dag beslut om den formella vägen framåt: det vill säga att arbetet med detaljplanen ska fortsätta, med utgångspunkten att kommunledningsförvaltningen ska arbeta vidare med det förslag som finns.

Enligt rättspraxis behöver detaljplaneprocessen endast göras om så den åtgärdar den felaktighet som orsakade upphävandet. Det innebär bland annat att frågan om förekomst och påverkan på eventuella fladdermöss i området ska utredas vidare, och att förslaget därefter justeras. Därefter kan det fattas beslut om förnyad granskning.