• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Avtal för digitala tjänster synas

Halmstads kommun utreder just nu hur den digitala infrastrukturen i hela kommunen ska se ut. Det handlar om att skapa de bästa och mest kostnadseffektiva förutsättningarna för digitala lösningar till våra invånare. Detta är ett uppdrag från kommunfullmäktige och omfattar även en översyn av organiseringen. Ett nytecknat avtal står inför prövning av förvaltningsrätten.

För en tid sedan var det dags för det kommunala bostadsbolaget HFAB att teckna ett nytt avtal för så kallade kommunikationsoperatörstjänster, det vill säga den operatör som hanterar trafiken i nätet.

Kommunens moderbolag HRAB, Halmstad Rådhus AB, beslutade i enighet att ett nytt avtal mellan HFAB och kommunala Halmstads stadsnät skulle tecknas på två år med möjlighet till förlängning.

Detta för att få tid att se över kommunens organisering av verksamheten för digital infrastruktur. Dåvarande vd:n i bostadsbolaget ansåg dock att tjänsten skulle konkurrensutsättas.

En privat aktör har nu begärt en överprövning av avtalet hos förvaltningsrätten.

Frågor och svar

Varför valde kommunen att behålla Halmstads stadsnät som kommunikationsoperatör i stället för att upphandla en extern part?

Vi ser över hela kommunens digitala infrastruktur. För att den utvecklingen ska kunna ske med ett helhetsperspektiv kan vi inte sluta avtal i vissa delar med en tredje part.

Genom att leverantören finns inom den kommunala organisationen blir det totalt sett ett mer effektivt användande av kommuninvånarnas pengar. Beslutet är politiskt och har tagits av kommunens moderbolag, HRAB.

Uppdraget från HRAB:s styrelse till HFAB och HSAB var att teckna avtalet. HRAB:s vd fick i uppdrag att se till att beslutet verkställdes.

Varför gjordes inte en upphandling av det nya avtalet enligt LOU, lagen om offentlig upphandling? 

Kommunens egna jurister har funnit stöd för det aktuella avtalet i en EU-dom. Nu prövas det av förvaltningsrätten och det välkomnar vi eftersom det kommer ge både oss och andra kommuner vägledning inför framtiden.

Hur påverkar detta HFAB:s hyresgäster?

Kommunens samtliga invånare gynnas av ett helhetsperspektiv och det skapar förutsättningar för att utveckla den digitala infrastrukturen. Avtalet är på 2 år plus en möjlig förlängning på 3 år och det innebär inga förändringar för hyresgästerna.

Dessutom ger detta hyresgästerna möjlighet att fortsatt själv kunna påverka sitt utbud avseende bredband, mobiloperatör och tv-tjänster.

Inga priser eller avgifter har höjts för hyresgästerna.

Skulle inte en annan leverantör kunnat leverera en bättre tjänst?

Det går inte att svara på hur den exakta slutprodukten skulle se ut, men i nuläget innebär det inte att det blir dyrare eller sämre för HFAB:s hyresgäster.

Förre vd:n ville inledningsvis inte skriva på avtalet med Halmstads stadsnät. Ledde detta till att den förre vd:n fick sluta?

Nej, det byggde på en samlad bedömning som gjordes av av den politiskt valda styrelsen för HFAB, som också fattade beslutet.

Vilken betydelse har avtalet för Halmstads stadsnät?

Hur ansvar och organisering av den digitala infrastrukturen ska se ut i kommunen utreds just nu och därför fattades beslut om ett avtal med kort löptid. En konkurrensutsättning får stor påverkan både för Halmstads stadsnät med ett betydande intäktsbortfall samt totalt sett för kommunkoncernen.

Hur påverkar beslutet som ägarbolaget HRAB fattade koncernens ekonomi?

Att på kort sikt behålla Halmstads stadsnät som leverantör ger den största samhällsnyttan, effektiviteten och blir bättre för koncernens ekonomi. En konkurrensutsättning får stor påverkan både på Halmstads stadsnät med ett betydande intäktsbortfall samt totalt sett för kommunkoncernen.

Får inte de kommunala bolagen bestämma själva vilka avtal som är lämpligast?

Bolagen leder verksamheten utifrån direktiv fastställda av kommunfullmäktige. Alla kommunala bolag har i uppdrag från kommunfullmäktige att samordna sina verksamheter på det sätt som leder till största möjliga kommunnytta, vilket innebär att man behöver ha ett koncernperspektiv.