• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Alliansens budget: Stärkt välfärd och stora satsningar
på förebyggande insatser

Fokus på välfärdens kärna – skola och omsorg, men också satsningar på trygghet, centrumutveckling och företagsklimatet. Det är några av delarna i det förslag till Planeringsdirektiv med budget för åren 2022-2026 Pdf, 777.6 kB. som den styrande Alliansen i Halmstads kommun presenterade under måndagen.

– Vår kommun har i grunden en väl fungerande verksamhet på alla områden. För tredje året i rad är Halmstad nominerad till Superkommun, baserat på verksamheternas sammanvägda resultat. Vi rustar nu ytterligare genom att stärka upp vård, skola och omsorg i relation till nuvarande budget. Samtidigt säkerställer vi goda ekonomiska resultat för att finansiera våra mycket stora investeringar, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Konsekvenser av coronapandemin

Coronapandemins effekter på både kort och lång sikt – inom så gott som alla kommunens verksamheter – har präglat årets budgetarbete och prioriteringar. Behovet av social omsorg och arbetet med psykisk ohälsa bedöms öka. Det finns barn och unga som inte fått den undervisning de har rätt till. Stort fokus läggs i Alliansen budget på förebyggande insatser.

– Vi gör historiskt stora förstärkningar av socialtjänsten. När social oro, psykisk ohälsa och missbruk ökar behöver verksamheterna få rimliga förutsättningar för att kunna möta och mota detta i tid. Vi satsar kraftfullt på det förebyggande arbetet men vi gör också satsningar i den andra änden med trygghetsskapande väktare och kameror, säger Ella Kardemark (KD), kommunråd och ordförande i socialnämnden.

I förslaget till Planeringsdirektiv med budget har Alliansen nio övergripande mål som alla följer den strategiska plan som hela kommunfullmäktige ställde sig bakom i början av mandatperioden. Ett av målen är ”Halmstad ska ha Sveriges bästa företagsklimat”.

– Vi har jobbat mot detta mål i några år nu och känner att vi äntligen har en organisation klar som kan hjälpa oss i arbetet. Nu är det fullt fokus på de delar där man skulle behöva ta stora kliv framåt så vi satsar mer på att förstärka bygglovssidan. Sen lägger vi även pengar på att göra en ordentlig genomlysning så vi vet, det pratas ju om att Halmstads kommun är så mycket krångligare än andra. Det vill vi ju inte, säger Lovisa Aldrin (L), kommunråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Stora investeringar i centrum

Investeringstakten är fortsatt hög. Investeringsutgifterna ligger i genomsnitt på drygt 1,2 miljarder kronor årligen under perioden 2022-2026. De allra största investeringarna planeras i förskole- och skollokaler, totalt 2,1 miljarder kronor under planperioden.

Alliansen vill också utvärdera möjligheten att bygga och förvalta Vallås nya skola med plats för 1000 elever i privat regi, med kommunen som hyresgäst. Detta skulle ge möjlighet till ett snabbare färdigställande, men också möjlighet att få en prisjämförelse mot att bygga och förvalta i egen regi. Skola samt två idrottshallar ska då kunna stå klar redan 2025.

– Vi planerar också för stora investeringar i centrum. Nu sätter vi igång med ombyggnaden av Norre katts park och Bastionen. Vi säkrar slänter och gör området runt Bastionen attraktivt, vi utvecklar Rotundan, bygger ny familjevänlig och tillgänglighetsanpassad toalett. Men vi satsar också på Österskans, så snart som möjligt ska den gamla terminalbyggnaden rivas och vi anlägger ett grönområde mellan Nissan och teatern. Det gör platsen både tryggare och attraktivare, säger Jenny Axelsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Uppdrag ska motverka boendesegregation

I Planeringsdirektiv med budget finns förutom mål och ekonomisk fördelning även riktade uppdrag. I år är de fem stycken. Ett av uppdragen riktas till HFAB, bolaget ska arbeta aktivt för att intressera de boende för att ombilda hyresbostäder till bostadsrätter. Alliansen skriver i uppdraget: ”Blandad bebyggelse är ett viktigt verktyg både för att förebygga och bryta segregation. Ett brett utbud av upplåtelseformer möjliggör boendekarriär i närområdet, makt över sitt boende och möjligheter att själv påverka sina boendekostnader.”

I ett annat uppdrag ska myndighetsutövningen granskas, är det så att Halmstads kommun tolkar lagstiftning och allmänna råd hårdare än andra? Utredningsuppdraget ska genomföras med stöd av extern part.

Förslaget till Planeringsdirektiv med budget för åren 2022-2026 går nu vidare till kommunstyrelsen som behandlar ärendet den 1 juni. Beslut fattas slutligt av kommunfullmäktige måndagen den 14 juni.