Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Hjortens förskola

På Hjortens förskola arbetar vi med vårt gemensamma projekt ”Det Magiska Språket”. Syftet med projektet är att barnen ska erbjudas många olika uttryckssätt.

Genom nya upplevelser strävar vi efter att barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sig i ord, förstå innebörden av det han/hon berättar samt utveckla sin förmåga att lyssna. Vi strävar även efter att barnen ska utveckla empati, förståelse och respekt gentemot varandra.

Prioriterade mål utifrån läroplanen för förskolan

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Öppet och inkluderande klimat

På förskolan strävar vi mot ett öppet och inkluderande klimat där vi arbetar förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling. Tillsammans har vi pedagoger arbetat fram fem stycken ledord som ska prägla verksamheten på förskolan:

Välkomnande
Alla barn ska bli tilltalade med deras namn och det ska vara ett varmt bemötande under hela dagen i en inbjudande och lustfylld miljö.

Glädje
Alla barn ska bli sedda, få chans att uttrycka sina känslor och ses som en tillgång i gruppen. Det ska vara roligt att vara tillsammans och känna att man duger.

Utmanande
Lärmiljöerna ska vara intressanta, spännande, inbjudande som lockar barnen till utmaning på ett lekfullt sätt. Pedagogerna ställer frågor, läser av barnen och reflekterar för att väcka nya tankar hos barnen i en föränderlig miljö.

Lärande
Lärande sker i ett samspel med varandra i olika möte där vi tar tillvara på allas intresse, erfarenheter, kunskaper och förmågor. Det ska vara roligt, väcka nyfikenhet och kännas meningsfullt att lära.

Kreativitet
Vi ska använda oss av barnens tankar, idéer, fantasi och nyfikenhet. Barnen ska erbjudas olika material och olika uttryckssätt som ger näring till deras lek och upplevelser.