• Halmstads webbplatser

Om förskolan

För att få barn mer intresserade av teknik är det bra att börja i tidig ålder och därför finns Teknikförskolan. Förskolan har barn i åldrarna 1–5 år, är byggd i två plan och har ett stort modernt tillagningskök.

Halmstads kommun satsar på teknik då det i förlängningen behövs fler barn och ungdomar som utbildar sig med inriktning mot teknik och naturvetenskap. Näringslivet behöver redan nu många fler tekniker och ingenjörer, både praktiker och teoretiker, och i framtiden kommer det behövas ännu fler.

Teknikförskolan följer samma antagningsregler som övriga förskolor. Läs mer om att ansöka till förskola.

Avdelningar

Förskolan har sex avdelningar.

Avdelning Block och Talja

På avdelning Block och Talja finns barn mellan 3 och 5 år. Vi är två förskollärare och en barnskötare som arbetar här. Teknikförskolans övergripande tema är ”Hur funkar det?”. Barn och personal utforskar tillsammans vardagsteknik för att se hur olika saker fungerar. Det kan vara saxar, elvispar och gångjärn bland annat.

Avdelningen arbetar också med tema ”Hus” vilket innebär att vi tillverkar hus på flera sätt, små som stora. Vi använder husets gemensamma verkstad för ett större husbygge. Tillsammans följer vi husbygget vid Klotet för att se hur det fortskrider. Temat genomsyrar hela verksamheten med husbyggen, språklig utveckling, matematiska upplevelser, samarbete och diskussioner.

På torsdagarna har vi gymnastik i husets Fia-sal. Vi använder Mini-röris, ett program från Friskis och Svettis. Vi är också ute på vår gård och rör på oss varje dag.

I våra GPP:er (Gemensam pedagogisk planering) så lyfter vi samtliga läroplansmål inom olika områden som exempelvis naturvetenskap, matematik, måltider, IKT (informations- och kommunikationsteknik) för att alla barn ska få möjlighet till utveckling och lärande.

Vårt förhållningssätt bygger på lyhördhet, respekt, uppmuntran och beröm. Viktigt för oss är att barnen känner sig trygga i gruppen och lär sig att samspela med varandra i leken och i olika aktiviteter och att ha roligt tillsammans!

Avdelning Hjulet

Vi har barn i åldrarna 1–4 år. Hos oss vill vi ge barn möjlighet att skapa, utforska, bygga, konstruera och urskilja teknik i vardagen.

Tema/projekt
På Teknikförskolan arbetar alla avdelningar med temat ”Hur funkar det?” Tillsammans med barnen utforskar vi tillexempel broar, hus, maskiner, rörelse och mycket mer där till. Barnen ges möjlighet att samtala kring, fundera över, bygga, skapa och konstruera för att få förståelse för hur olika saker fungerar.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar samt utvecklar sin förmåga att bygga skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (ur Läroplan för förskolan).

Språkutveckling
Vi lägger stor vikt vid barnens språkutveckling. Vi samtalar mycket tillsammans med barnen, läser, sjunger och leker med orden genom olika språklekar som tillexempel rim och ramsor för att ge barn möjlighet till ett rikt språk.

På avdelningen är böcker en naturlig del i den vardagliga pedagogiken. Vi läser mycket tillsammans på olika sätt. Läsning och berättande kan ske genom böcker, sagopåsar, dramatisering, flanosagor, via datorn och lärplattan, med mera.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (ur Läroplan för förskolan).

Utevistelse
Vi är ute mycket med barnen för att måna om deras hälsa och motoriska utveckling. Det finns möjlighet att barnen kan sova ute i vagnar om så önskas.

Avdelning Lutande planet

Vi har barn i åldrarna 3–5 år. Vår målsättning är att teknik ska bli ett naturligt inslag i alla delar av verksamheten. Vårt övergripande tema över året heter "Hur funkar det?" och har alltid teknik som utgångspunkt.

Krokodilen Elvis
Vi har en krokodil som heter Elvis som kommer med tenikuppdrag till barnen.

Vi har fokuserat mycket på tekniskt lekmaterial såsom tekniklego, vanligt lego, byggklossar, teknik/experiment lådor och elbyggsatser, för att stimulera barnens nyfikenhet och leklust

Fri lek
En viktig del i vår verksamhet är fri lek. Vi har leklådor med olika teman, ex frisör, doktor och utklädning. I rolleken tränar barnen bl.a social kompetens, turtagning, empati och fantasi.

Skapande verksamhet
Skapande verksamhet förekommer mycket i vårt temaarbete men vi målar, pysslar och skapar efter alla årstider och traditioner.

Sång/rytmik och gymnastik
Vi har regelbundna sång- och rytmik samlingar. Ett av syftena till detta är att vi vill att barnen ska få med sig språkglädje och känsla för rytmik. Gymnastik har vi en gång i veckan i halvgrupper. Viktigt att träna motoriken och att barnen ska få en bra kroppsuppfattning.

Språk
Vi läser mycket böcker, sagor. Vi har boksamtal med barnen. En egen läs och skrivhörna har vi där barnen kan utveckla sitt intresse för skriftspråket.

Utevistelse
Utevistelse är en naturlig del av verksamheten. Vi försöker att vara ute minst en gång om dagen.

Avdelning Skruven

Vi har barn i åldrarna 1–4 år. Verksamheten bygger på teknik för yngre barn. Vi erbjuder varierat och undersökningsbart material som barnen kan mötas runt. Våra projekt utgår från ”hur funkar det?” där små barn kan utforska på sitt eget sätt genom att pilla och plocka. Barnen ska uppleva att teknik finns i vardagen och är spännande att förstå. Vi vill betona att hela läroplanen styr vår verksamhet så som värdegrund, språk, matematik, skapande, bygg och konstruktion etc.

Vi vill möta varje människa med öppenhet, där alla kommer till tals och alla syns, så känslan är att man är en tillgång i gruppen.

Så arbetar vi – pedagogik

Barnen på förskolan får arbeta i olika projekt med teknikinriktning, upptäcker och utforskar många olika sorters verktyg och undersöker vardagsteknik. Förskolan präglas av ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Ett speciellt uppdrag som vi har är att ge flickor samma möjlighet som pojkar att utveckla sitt intresse för teknik.

I förskolans läroplan som är kopplad till teknik har vi målen att:

  • utveckla barnens förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
  • utveckla barnens förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Vi följer förskolans läroplan precis som alla andra förskolor, vilket då bland annat innebär att trygghet, lek och språkutveckling kommer att vara en röd tråd i verksamheten.

För att utmana barnen i teknik krävs kompetensutveckling. Därför har vi ett nära samarbete med teknikskolan KomTek.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör hur lång tid den tar.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och/eller napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om ditt barn har leksaker så får de visas för kompisarna men lämnas sen i barnets fack/hylla i hallen. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.