• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Alla barn på Källviks förskola har rätt till glädje och trygghet, utmanande lärmiljö inne och ute, inflytande/delaktighet, gemenskap, lärande och utveckling. På förskolan har vi positiva pedagoger som gör att alla känner sig välkomna, att barnen blir nyfikna, inspirerade, får lust att lära och får nya upplevelser. Detta leder till att vi har roligt tillsammans!

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar som i dagsläget ser ut på följande sätt. Upptäckarna har barn i åldern 1–2,5 år, Äventyrarna har barn i åldern 2,5–3 år och Utforskarna har barn i åldern 4–5 år. Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna.

Utemiljö och närmiljö

Barnen på förskolan får tid till att utforska, upptäcka och leka. Vi använder vår närmiljö. Vi besöker olika platser i Snöstorp, naturkulturmetoden och gemensamma ”samhällsplatser” så som lekplats, utställningar, biblioteket.

Förskolans pedagoger och lärande

Förskolans pedagoger och lärande

Vi har en öppen och tillitsfull dialog med föräldrarna och vi vill att alla ska våga uttrycka känslor och åsikter. Vi är närvarande, medforskande och reflekterande pedagoger. Vi ser alltid till det enskilda barnets behov. Alla barn ges möjlighet att utveckla självständighet och tillit till sina egna förmågor och utifrån sina egna förutsättningar. Tillsammans synliggör vi barns lärande och utveckling genom dokumentation, reflektion och analys.

En utmanande lärmiljö både inne och ute

En utmanande lärmiljö både inne och ute innebär att den utgår från barnens intresse och är föränderlig, tillgänglig för alla, inbjudande och inspirerande. Den är ett komplement till hemmet, rum i rummen både ute & inne. Materialet på förskolan utmanar barnens fantasi och kreativitet.

Barnens inflytande och delaktighet på förskolan

Barnen ges möjlighet att kommunicera på olika sätt, skrift, tal, kroppsspråk, tecken som stöd, bild och form med mera. Barnen ska få känna sig sedda och lyssnade på varje dag, samt känna delaktighet och ta ansvar. Flickor och pojkar ges samma möjligheter till inflytande, fysisk plats och samtalsutrymme. Barnen får tid på sig och får själva välja sin delaktighet.

Alla barn på förskolan ska få känna sig värdefulla genom att bli respekterade, få sina behov tillgodosedda och känna sig som en tillgång. De ska få vara de barn de är, ta tillvara på varandras kompetenser och lära av varandra. Barnen får lära sig att visa respekt, empati och solidaritet för sin omgivning och närmiljö.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör hur lång tid den tar.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover inne på madrass.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.