• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Engelbrekts förskola är en förskola i de östra delarna av Halmstad. Vi arbetar utifrån Reggio Emilia-filosofin där barnen möter en utbildning och undervisning som utgår från de demokratiska rättigheterna och där barnen får möjlighet att uttrycka sig på hundra olika sätt med stort fokus på de estetiska uttryckssätten.

Avdelningar

Engelbrekt öppnade i mars 2020 och har sju hemvister – Nyfikenheten, Lekfullheten, Kreativiteten, Delaktigheten, Sinnligheten, Möjligheten och Omtanken. Omtanken är vår verksamhet på obekväm tid, det vill säga kväll, natt och helgdagar.

Förskolan arbetar utifrån Reggio Emilia filosofin med fyra hörnflaggor. Vår mission är att förskolan är barnens arena. Vår vision är att förskolan är en demokratisk mötesplats. En plats där barnen blir huvudpersoner i sitt eget lärande och där deras delaktighet och inflytande tas på allvar.

Utemiljö och närmiljö

Pedagogerna och barnen befinner sig mycket i närmiljön runt förskolan för att tillsammans upptäcka vårt samhälle och att barnen ska få möjlighet att delta i samhällets olika delar som är alla medborgare i stadens rättigheter.

Så arbetar vi – pedagogik

Vi har en tydlig pedagogisk helhetsidé som genomsyrar hela vår utbildning och undervisning.

Pedagogisk helhetsidé

Kunskapssyn

Utbildningen och undervisningen bygger på socialkonstruktionism och posthumanism.

Lärandesyn

Lärande sker genom samspel med pedagoger, barn och lärmiljön.

Människosyn

Alla människor är kompetenta och vi visar tillit till människors förmågor och ser dennes möjligheter istället för hinder.

Pedagogroll

Pedagogen är närvarande tillsammans med barnen och utmanar dem för ett vidgat kunnande.

Reggio Emilia-filosofin

All vår utbildning och undervisning utgår från Reggio Emilia filosofin som härstammar från Reggio Emilia området i norra Italien. Det centrala i denna filosofin är demokratiska mötesplatser, estetiska lärprocesser, projekterande arbetssätt och lärmiljön som den tredje pedagogen.

Demokratiska mötesplatser

Här får barnen bli huvudpersoner genom att utöva sina demokratiska rättigheter, göra sina röster hörda, få möjlighet att lyssna in andras perspektiv och tillsammans förhandla fram en fortsättning i undervisningen. Pedagogerna lyssnar på barnens tankar, frågor, funderingar och observerar barnens utforskande och undersökande för att kunna planera undervisningen.

Estetiska lärprocesser

Barnen får möjlighet att uttrycka sig på hundra olika sätt. Barnen får möjlighet att uttrycka sig inte bara genom det talade språket utan vi använder många olika uttrycksformer såsom dans, lera, måla, drama, digitala verktyg, bygg och konstruktion. Genom de estetiska uttryck får barnen binda samman olika företeelser, intryck och händelser.

Lärmiljön som "tredje pedagogen"

Vi arbetar utifrån att miljö och material har en stor betydelse för barnens samspel och fostran i ett demokratiskt medborgarskap. Lärmiljön erbjuder material som stimulerar, inspirerar, utmanar och uppmuntrar till utforskande och lärande samt skapar möten, kommunikation och lek. Lärmiljöerna är väl genomtänkta och estetiskt tilltalande som främjar vänskap, relationer, nyfikenhet, kreativitet och lärande.

Projekterande arbetssätt

Vi utgår i vår undervisning från projekt där barnen får möjlighet att fördjupa sig i ett utforskande arbetssätt. Projekten har inga slutmål eftersom det öppna utforskande förhållningssättet gör att vi inte kan veta på förhand vilka vägar barnen och pedagogerna tar i samspel med omgivningen, material och verktyg.

Trivsel och trygghet

Barnens delaktighet och medbestämmande

Vår förskolas utbildning och undervisning bygger på barnens delaktighet och medbestämmande. Det demokratiska uppdraget är i fokus. Följande mål beskriver våra grundtankar med det demokratiska uppdraget för oss på Engelbrekts förskola:

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (Skollagen 2010:800, kap 1 § 5)

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas (Lpfö18 s.5)

Utgångspunkten för allt vårt arbete är barnen vilket gör att vi ständigt är i nära dialog och samarbete tillsammans, barn och pedagoger. I nära samarbete kan vi tidigt identifiera kränkande behandling. Engelbrekts förskola ska motverka all form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, alla vuxna (pedagoger, vårdnadshavare och andra vuxna) har skyldighet att uppmärksamma detta och ansvar för att förebygga och ingripa.

Enligt Barnkonventionens fyra grundprinciper ska förskolan arbeta aktivt med:

 • Alla barn har lika värde
 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra grupper av barn och det är varje stats skyldighet att se till att alla barn skyddas mot diskriminering.
 • Barnets bästa ska komma i första hand

Det gäller vid alla slags åtgärder och beslut som berör barnet. Principen omfattar alla områden där barn påverkas, oavsett om det är inom offentliga eller privata institutioner, domstolar, myndigheter eller lagstiftande organ. Man pratar till exempel om barnkonsekvensanalyser som innebär att all planering och alla beslut ska innefatta en prövning av barnets bästa. Rätten till liv och utveckling.

 • Alla barn har rätten till livet och att få utvecklas till en trygg individ.
 • Respekt för barnets åsikter
 • Barn har rätt att föra sin egen talan, att bli tagna på allvar och bli lyssnade på.

Artikeln betonar deltagande och inflytande för barn och kan sägas vara barnkonventionens demokratiartikel. Barn ska ges möjlighet till inflytande i frågor som rör dem. Barn har ingen skyldighet att ha eller bilda en egen åsikt och ingen kan tvinga ett barn att avslöja sina tankar eller åsikter. Men det får inte finnas hinder för honom eller henne att uttrycka dem.

Arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling följs kontinuerligt under terminen på enhets GPU (Gemensam Pedagogisk Utvecklingstid) och är en del i vårt SKA-arbete (Systematiska Kvalitetsarbete).

Vår vision kring vårt värdegrundsarbete

På Engelbrekts förskola ska alla känna sig trygga och bli respekterade för den de är. Personlighet, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning ska inte spela någon roll. På vår förskola ska inget barn eller vuxen bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Vi har en absolut nolltolerans!

Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv på förskolan. Genom att arbeta med normer i förskolan bidrar vi till att barn får utvecklas som de unika individer de är, utan att begränsas av föreställningar om de olika grupper de ingår i (som till exempel kön, etnicitet, funktion).

Det normkritiska arbetet bidrar till ett ökat handlingsutrymme för alla, även de vuxna på förskolan. Det normkritiska arbetet är en del av demokratiarbetet på förskolan. Genom arbetet med normer synliggör och konkretiserar vi de grundläggande demokratiska värden såsom ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritetmed de svaga och utsatta” (Lpfö18)

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion på Engelbrekts förskola. Introduktionsperioden är cirka två veckor, allt är individuellt anpassat efter barnet. De fem första dagarna är oftast introduktionen mellan klockan 8.30–13.30 och då finns du med ditt barn i alla situationer. Tiderna vid introduktionen anpassas dock efter barnets ålder.

Är introduktionen klar efter fem dagar så vill vi att ni är tillgängliga de resterande fem dagarna på introduktionsperioden. Det menas att du då kan bli kontaktad av förskolan och vid behov komma och hämta ditt barn. Första dagen bjuder vi dig på mat och därefter får du ta med egen mat.

Vi vill skapa trygghet genom att du som förälder tar hand om ditt barn, exempelvis byter blöjor, klär på och av ditt barn osv, men pedagogerna finns i er närhet och tar ansvar för att skapa en relation med barnet under introduktionen. Barnet behöver inte tränas på att lämnas, utan att vara tillsammans med oss. Du ses som en tillgång där du i första hand hjälper ditt barn men du får gärna vara aktiv med andra barn. När barnet på eget initiativ tar kontakt med en pedagog är det bra om du som förälder håller dig i bakgrunden. Du och pedagogen avgör tillsammans när det är dags att ta adjö. Vi har gemensamt skapat goda förutsättningar för ett kort och tydligt avsked.

Metoden innebär att barnet inte behöver oroa sig för att bli lämnad, utan i lugn och ro kan vänja sig vid förskolans rutiner och miljö.

Ni som förälder tillsammans med ert barn får en god inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna oss på förskolan.

Ibland kan det bli många barn och föräldrar på samma gång men genom föräldraaktiv introduktion lär ni känna varandra. Vi vill sträva efter att introducera både barn och föräldrar, inte sära er åt. Vår förhoppning är att du har en positiv inställning och vill ställa frågor om verksamheten.

Med denna introduktionsform vill vi utifrån målen i Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, uppnå ett nära förtroendefullt samarbete med hemmet samt arbeta med att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan och att ge er föräldrar möjlighet till delaktighet i verksamheten.

Vi ser fram emot att lära känna er.

Efter några månader har mentorspedagogen ett kortare uppföljningssamtal med er vårdnadshavare om den första tiden på förskolan.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om Unikum

Pedagogerna lägger ut nyheter på Unikum regelbundet, både i barnens egna lärloggar, lärgupp Projekt, Enheten och förskolan. Det är viktigt att ni fyller i samtyckesblanketten på nätet, kommer varje hösttermin, och måste godkännas av båda vårdnadshavare (vid gemensam vårdnad) för att gälla. Till exempel fyller mamman i blanketten så måste pappan logga in och godkänna dessa inlagda uppgifter. Detta är ett underlag för oss både för Unikum men också om en tidning skulle komma till förskolan och ta bilder.

Unikum är en lärplattform där endast vårdnadshavare och pedagoger ser barnens individuella lärloggar. Lägger vi nyheter eller information med bilder på till exempel enheten så har alla vårdnadshavare på enheten tillgång till detta och ligger det på förskolans del så har alla på förskolan tillgång till detta. På bilderna som vi lägger ut på Unikum, både på t.ex enheten och i barnens individuella lärloggar finns oftast flera barn. Detta för att vår undervisning och barnens lärande sker i ett samspel. I Läroplanen för förskolan – Lpfö 18 – återfinns också att lärande sker i samspel med både barn, vuxen och lärmiljön. Alla dessa delar är då viktigt att ha med i dokumentationen kring barnens lärprocesser.

Vid skyddad identitet

Har ditt barn skyddad identitet kommer du att få ett Skol-ID för att logga in i Unikum. Prata med personal på förskolan för att få mer information.

Kolla varje vecka

All information kommer således till er vårdnadshavare via Unikum och det är viktigt att ni minst en gång per vecka går in på lärplattformen. Vi skickar inte allt med e-post utan det är eget ansvar att gå in på lärplattformen.

Uppdatera era uppgifter

Det är ni vårdnadshavare som fyller i era uppgifter på Unikum kring aktuella telefonnummer, mejl med mera. Det är viktigt att ni uppdaterar detta när det sker förändringar.

När ditt barn blir sjukt

Region Halland har skriften Hur gör vi när barnen blir sjuka och Region Skåne har skriften När ditt barn blir sjukt. Skriften från Region Skåne finns på flera språk. Vi ber er läsa där när barnen är sjuka eller ringa eller besöka 1177 Länk till annan webbplats. för mer information.

Vi ber er respektera att barnen behöver vara hemma när deras allmäntillstånd inte tillåter dem att orka med en dag på förskolan. Att barnen inte har feber är inte det enda kriteriet för att barnet inte ska vara på förskolan, det finns många fler men vid feber är alltid barnet hemma tills de haft minst en dag feberfri dag. Med feberfri dag menas en hel dag utan att barnet fått febernedsättande medicin. Det är inte samma sak att vara hemma och vara ”pigg” som att orka med en dag på förskolan. Det är pedagogerna som beslutar om barnen klarar av en dag på förskolan.

Magsjuka

Vid magsjuka hos ett av barnen så uppmanar vi att syskon på förskolan också är hemma! Detta är så smittsamt att alla bör vara hemma för att det inte ska sprida sig över hela förskolan. Detta i respekt för pedagogerna, de andra barnen och vårdnadshavarna. 48 timmar efter att barnet har börjat äta ordentligt och avföringen är normal är barnet välkommen tillbaka till förskolan. Detta innebär inte 48 timmar efter sista gången som barnet kräktes utan 48 timmar efter att barnet äter normalt och avföringen är normal.

Om barnet får medicin

Om barnet får medicin av läkaren så är det ni som vårdnadshavare som ska ge medicinen. Ni ber läkaren att ordinera medicin 2 gånger per dag. I yttersta nödfall ger pedagogerna medicin.

Har barnen medicin mot astma, diabetes etcetera så ger pedagogerna detta efter en noggrann introduktion av er vårdnadshavare, läkare eller sköterska.

Meddela när barnet är friskt

När barnet är hemma och är sjukt så meddelar ni förskolan dagen innan barnet kommer tillbaka. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten. Ni behöver inte meddela varje dag som barnet är sjukt utan hör ni inte av er förstår vi att barnet är hemma men viktigt att meddela dagen innan barnet kommer tillbaka, inte samma dag.

När du lämnar och hämtar ditt barn

När ni lämnar och hämtar på förskolan är det viktigt att ni pratar med någon ur personalen. När ni lämnar möter pedagogerna er i hallen om möjlighet finns, annars är ni välkomna in i verksamheten och lämna barnet där. Detta för att pedagogerna ska kunna fortsätta med den undervisning som de har startat samt att det är lättare för ert barn att bli nyfiket på det som de andra håller på med och komma med i detta.

Likadant är när ni hämtar, ni är välkomna in om pedagogerna inte har möjlighet att möta i hallen. I stora huset, där Möjligheten, Sinnligheten, Delaktigheten och Kreativiteten finns plus Omtanken, öppnar och stänger vi på Delaktigheten. I det fristående huset, där Nyfikenheten och Lekfullheten huserar öppnar de på ena sidan för att skapa ett lugn tillsammans med barnen. Senast klockan 16.00 kommer Lekfullheten och Nyfikenheten över till stora huset för att stänga.

Efter klockan 16.30 kommer Nyfikenheten över till piazzan för att stänga tillsammans med resterande förskolan. Efter klockan 16.00 kan det vara andra pedagoger än vilka ditt barn varit med under dagen. Vid den tidpunkten har vi inte möjlighet att lämna detaljerad information om hur dagen varit men om pedagogen du möter hälsar att allt varit bra så har dagen varit bra.

Mer information får du fråga enheten dagen efter eller så finns kanske det något nytt på Unikum som du och ditt barn kan samtala om på kvällen hemma.

 • När barnet ska vara ledigt eller är sjukt måste ni gå in i appen IST home skola och anmäla att barnet är ledigt respektive sjukt. Vi är vi tacksamma om ni meddelar ledighet så snart ni vet detta. Extra viktigt när barnet har specialkost, då vi måste meddela köket innan 8.00. Meddela förskolan dagen innan barnet kommer tillbaka.
 • Klockan 17.00 tar Omtankens personal över (vår enhet som har öppet på obekväm tid året runt) och pedagogerna på dag går hem.

Kläder efter väder

Barnen är ute i alla väder så det behövs både kläder för regn, värme och kyla.

Kläder att ha på förskolan

 • Extra kläder det vill säga byxor, tröja, trosor eller kalsonger, strumpor
 • Regnkläder och gummistövlar
 • Overall eller varma kläder, varma skor, mössa och flera par vantar när det är vinter
 • Solhatt eller keps och solkräm när det börjar bli varmt på våren fram till hösten
 • Sover barnet ute så behövs ett extra set med fleecekläder, tjocka sockar, tunn mössa och tunna vantar

Inga egna leksaker

Egna leksaker stannar hemma. Vi arbetar utifrån att vårt material ska komplettera hemmets leksaker som de har hemma, arbetar med ofärdigt material för att barnens fantasi ska ha möjlighet att utvecklas och rolleken ska utvecklas.

Trygghetssaker till när barnet vilar får tas med, men vi arbetar utifrån att dessa ska finnas på hyllan men är lyhörda inför barnets behov av dessa under deras första tid hos oss.

Utvecklingssamtal

Barn som är helplacerade på Engelbrekts förskola, det vill säga går på dagen på förskolan, erbjuds utvecklingssamtal en gång per år.

Barn som är placerade på en annan förskola eller går i grundskolan har sina utvecklingssamtal inom dessa verksamheter.

Samtal på Omtanken erbjuder vi vid behov, det vill säga om vi upplever att vi önskar samtala med er om något kring barnet. Detta erbjuds inte regelbundet. Om vårdnadshavare önskar ett samtal meddelar ni detta till pedagogerna.

Tystnadsplikt och sekretess

All personal inom kommunens verksamhet har tystnadsplikt. Vilket innebär att de inte får lämna ut uppgifter som kan skada barn eller vårdnadshavare.

Alla som arbetar på en förskola eller skola har sekretess, det vill säga de får inte hur som helst föra vidare vad de har fått veta om ditt barn eller ditt barns hemförhållanden. Men alla som jobbar på till exempel en skola har inte samma sekretessnivå. Lärarna har inte lika sträng sekretess som skolsjuksköterskan och kuratorn. Lärare får prata med varandra om saker som rör en gemensam elev. Det får inte skolsjuksköterskan eller kuratorn göra, om inte barnets vårdnadshavare ger sin tillåtelse. På Engelbrekts förskola kan det hända att du som vårdnadshavare får skriva på ett samtycke om vi behöver kontakta till exempel barnens logoped, habiliteringen med mera.

Anmälningsskyldighet

Alla som får veta att ett barn far illa är skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa. I skolan gäller skyldigheten rektorer, förskolechefer, pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal - oavsett om verksamheten är offentlig eller enskild. Detta framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 kap 13 § skollagen.

Socialtjänsten behöver så tidigt som möjligt få veta om ett barn behöver hjälp. Skyldigheten gäller barn under 18 år som far illa på grund av missförhållanden i hemmiljön eller genom sitt eget beteende. Det kan handla om misstankar om övergrepp, vanvård eller brister i omsorgen i hemmet eller att barnet har ett riskbeteende, till exempel missbruk, kriminalitet eller något annat självdestruktivt beteende.

Personalen behöver inte vara säker på sin sak när anmälan görs, det är oron som räknas. Det är socialtjänstens ansvar att bedöma hur allvarliga uppgifterna är.

Ta foto eller filma på förskolan

Vårdnadshavare har inte tillåtelse att ta kort eller filma på förskolan. Detta har att göra med GDPR som trädde i kraft i maj 2019. Syftet med GDPR, dataskyddsförordningen, är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Vi begär in samtycke från alla vårdnadshavare när det gäller publicering av kort (se information kring Unikum ovan). Vi har barn som inte får vara med på kort eller film på grund av exempelvis skyddad identitet. Det är av största vikt att detta respekteras!

Utvecklingsdagar (planeringsdagar)

Förskolan har sex utvecklingsdagar per läsår, tre per termin. Då är förskolan stängd för att pedagogerna ska ha möjlighet att kompetensutveckla sig. Om ni inte kan lösa omsorgen själva de dagarna får ni ansöka om omsorg på annan förskola.