• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Klacken är en förskola med en gemensam strävan att alla barn ska bli lyssnade på och känna att de blir tagna på allvar. I detta ingår att vara goda modeller både i hur man kommunicerar med varandra och i hur man löser problem tillsammans. Det läggs stor vikt vid att stödja barnens samspel där både miljö och pedagogernas närvaro ger stöd för att utveckla en mängd olika förmågor.

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar:

  • yngrebarnsavdelningen Tomtebo
  • yngrebarnsavdelningen Trollebo
  • äldrebarnsavdelningen Ugglebo

Utemiljö och närmiljö

Förskolans gård är stor och lummig. Den ligger mitt i bostadsområdet i Fyllinge med närhet till bibliotek, kyrkan, skolan, övriga förskolor, lekplatser och Olofstorps djur och trädgård. Vi har tillgång till låd-elcyklar som gör det möjligt att utforska närmiljöer på ett spännande och tryggt sätt.

Så arbetar vi – pedagogik

Förskolans verksamhet ska lägga grunden för alla barns lust att lära i ett livslångt perspektiv. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Den ska erbjuda barnen en god pedagogisk utbildning och undervisning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolans utbildning bygger på att barn möter andra barn och där man lär tillsammans och av varandra.

Språk, lärande och identitetsutveckling

På Klacken har man också tagit fasta på att språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Grunden i den språkutvecklande undervisningen sker genom att pedagogerna medvetet stödjer barns pragmatiska förmågor och hjälper till att bygga ett rikt och nyanserat ordförråd i vardagens många situationer såväl som i lek som i mer planerad undervisning. Tillsammans ser de tre avdelningarnas pedagoger till att medvetet skapa progression i barns lärande.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och är den första kontakten ni och ert barn har med vårt samhälles skolsystem. Här ingår alla barn i ett sammanhang och en gemenskap utanför familjen. Varje barn tar med sig sin unika "ryggsäck", sin familj, viktiga andra, sina vanor, språk, högtider, intresse och erfarenheter. Barns olikheter och olika bakgrunder berikar dem i deras medborgarskap.

Det är viktigt med en god introduktion som är en start på en lång professionell relation, mellan barnet, barnets vårdnadshavare och pedagoger. Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen lär sig barnet att vara på förskolan mer och mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör längden på introduktionsperioden. Vi rekommenderar dock att du avsätter omkring två veckor för att vi tillsammans ska kunna utgå från ditt barns behov.

När överskolning sker mellan förskolans olika avdelningar görs det av personalen.

Information till dig som har barn hos oss

Meddelanden om aktiviteter, föräldramöten eller annat viktigt anslås i tamburen och/eller på Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en hel dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma.

Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma. Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

Vi medicinerar generellt inte barn på förskolan med undantag för det som faller inom ramen för egenvård, det vill säga astma, allergi, diabetes med mera.

När du lämnar och hämtar ditt barn

Den vardagliga kontakten mellan förskola och hem är viktig för vår samverkan. Det är viktigt att vi inte pratar över huvudet på barnet utan tillsammans med det. Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan så att personalen vet vilka som har kommit och vilka som har gått hem. När vi arbetar i barngruppen vill vi vara närvarande och det kan göra att vi inte alltid har möjlighet att möta upp i tamburen vid lämning och hämtning. Ni är hjärtligt välkomna in och delta i det som pågår!

Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten. Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och/eller napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om ditt barn har leksaker så får de visas för kompisarna men lämnas sen i barnets fack/hylla i hallen. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

I Läroplanen står det bland annat att förskolans arbete ska ske i nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Det är därför viktigt att ni pratar med oss om det är något du funderar över. Du kanske behöver berätta om det hänt något särskilt som kan vara bra för oss att veta så att vi kan bemöta barnet utifrån dennes behov. Om tiden inte räcker till vid lämning/hämtning kan vi bestämma tid för samtal.

Vi erbjuder tid förutvecklingssamtal en gång om året då vi pratar om den utbildning och den undervisning ditt barn möter i förskolan och hur vi gör för att följa upp ditt barns utveckling och lärande.

Tillsammans pratar vi om vad vi kan lägga till i utbildningen. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan. Ni har möjlighet att uttrycka era tankar och åsikter om vad som är viktigt för er både på kort såväl som på lång sikt.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.