• Halmstads webbplatser

Om Biblioteken i Halmstad

Biblioteken i Halmstad är mötesplatser för alla och erbjuder dig ett stort utbud av media i olika former, upplevelser för stora och små samt stora möjligheter att lära dig nya saker.

Biblioteken i Halmstad är:

Uppdrag

  • Avdelningen Biblioteken i Halmstad på Kulturförvaltningen ansvarar för verksamheter vid folkbiblioteken och medborgarservice Andersberg och Vallås.
  • Avdelningens verksamheter ska vara tillgängliga för alla, anpassade till medborgarnas behov, vara välkomnande, relationsskapande och präglas av ett gott bemötande.
  • Biblioteken i Halmstad möjliggör för medborgarna att aktivt delta, ta del av och utvecklas i en upplevelsebaserad verksamhet som grundar sig i livslångt lärande och demokratifrågor.
  • Biblioteken i Halmstad verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att göra kunskap och bildning tillgänglig för alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt samt möjliggör för fri och lika tillgång till information, stöd och fri åsiktsbildning.
  • Biblioteken i Halmstad möjliggör för och inspirerar till upplysning, bildning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Avdelningens verksamheter ska finnas tillgängliga för alla och är behovsstyrda.
  • Utbudet av medier, tjänster och aktiviteter ska präglas av kvalitet, allsidighet, aktualitet och attrahera samt inspirera medborgarna såväl lokalt, nationellt och internationellt.

Styrdokument