Nya Kattegatt­gymnasiet

Byggnaden på drygt 11 000 kvadratmeter blev klar till höstterminen 2021. Det som återstår nu är rivningen av de gamla delarna samt iordningställande av utemiljön som ska bli där istället.

Rivningen av gamla Kattegattgymnasiet

Just nu pågår rivningen av gamla Kattegattgymnasiet och beräknas vara klart i mitten av maj.
Efter rivningen är klar kommer arbetet med att göra i ordning utemiljön att påbörjas.

Riskanalys genomförd

Inför rivningen har det gjorts en riskanalys för området som baseras på ett flertal parametrar, bland annat Svensk standard vad gäller riktvärden och mätmetoder samt Naturvårdsverket. Utifrån analysen det gjort bedömningen att vibrationsmätningar ska göras på byggnader i olika riktningar inom en radie på 100 meter från rivningen. De fastigheter som finns inom radien har blivit besiktigade och fastighetsägarna har fått information.

Inom området finns utplacerade vibrationsmätare som kontinuerligt kontrolleras så gränsvärdena för vibrationerna inte överskrids.

För att rivningsarbetet inte ska dra ut på tiden kan rivningsarbetet ibland göras även på helger. Rivningsentreprenören följer då de riktvärden som står i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller och ljudnivå.

Misstanke om skada på fastighet

Om du som fastighetsägare misstänker att det uppstått en skada på er fastighet orsakat av rivningsarbetet kan du göra en skadeanmälan till Halmstads kommun.

Nya Kattegattgymnasiet-vy från Slottsjordsvägen

En del av nya Kattegattgymnasiet sett från Slottsjordsvägen. Illustration: Fredblads Arkitekter.

Nya Kattegattgymnasiet har plats för 1 600 elever. Illustration: Fredblads Arkitekter.

Byggnaden på Skeppargatan är byggd i två plan och ungefär 11 000 kvadratmeter stor. Den rymmer tillagningskök, matsal, undervisningslokaler för el- och energiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, industriprogrammet och teknikprogrammet samt lokaler för elevhälsan.

Etapp ett klar 2020

Den första huskroppen började byggas i mars 2018 och är på drygt 8 000 kvadratmeter. I den ryms Kattegattgymnasiets huvudentré samt nya lokaler för bibliotek, kafé, aula, hörsal, gemensamma uppehållsytor och administration. I byggnaden finns också lokaler för elever som går på ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och språkintroduktionsprogrammet. Höstterminen 2020 flyttade skolverksamheten in i byggnaden.

Två byggnader blev en 2021

De båda huskropparna kopplades ihop och bildar nu en enhet och till höstterminen 2021 kunde resten av skolans program flytta in.

Det nya Kattegattgymnasiet har plats för 1 600 elever och 180 personal. Fordons- och transportprogrammet fick egna nya fina lokaler på Kristinehedsgymnasiet 2019. 

Bygget i siffror:

  • Rivning: 17 000 kvadratmeter (Byggnader från 1960- och
    1970-talen) + 12 000 kvadratmeter (1980-talsdelen)
  • Sammanlagd nybyggnad: 19 600 kvadratmeter.
  • Budget: 560 miljoner