• Halmstads webbplatser

Plan för lekplatser

Halmstads lekplatser ska vara trygga och attraktiva mötesplatser med höga lekvärden där människor i alla åldrar kan mötas. Här kan du se en sammanfattning av kommunens plan för lekplatser.

Här kan du läsa om kommunens lekplatser:

Syfte och mål

Syftet med planen är att skapa hållbara riktlinjer för hur lekplatser i kommunen ska utformas och utvecklas för att vara attraktiva mötesplatser med höga lekvärden där människor i alla åldrar kan mötas. Det är viktigt att alla människor ska känna sig välkomna oavsett fysisk och psykisk funktionsförmåga och kunna mötas på lika villkor. Lekplatserna ska dessutom vara säkra och hållbara.

Skillnad mellan lekplats och lekmiljö

Planen handlar enbart om lekmiljöer på allmän platsmark i Halmstads kommun. Lekmiljöer på kvartersmark så som bostadsgårdar, skolgårdar och förskolegårdar tas inte upp i planen även om de också är öppna för allmänheten att besöka utanför skoltid. Spontanaktivitetsytor på allmän plats eller kvartersmark tas inte heller upp i planen.

Lekplats

Lekplats är en ordnad, anlagd yta med prefabricerad eller egentillverkad lekutrustning tillsammans med olika typer av anlagda markmaterial exempelvis sand, konstgräs eller gummiasfalt.

Lekmiljö

Lekmiljö är en ordnad lekplats inklusive den omgivande miljön som uppmuntrar till fri lek. En lekmiljö kan också enbart vara naturliga ytor utan anlagd lekutrustning. Exempel på lekmiljöer som uppmuntrar till fri lek är exempelvis en skogsdunge, buskage och en öppen gräsmatta.

Utmaningar

Halmstad växer och konkurrensen om ytorna i kommunen ökar. Från att ha gått ifrån stora och luftiga bostadsgårdar med lekplatser ska nu både gröna ytor och bebyggelse samsas på samma ytor. Överlag rör sig inte heller barn lika långt ifrån hemmet på egen hand jämfört med för bara 20-30 år sedan. Ett resultat av detta kan vara att användandet av lekplatser i närmiljön minskar och att åka till lekplatsen ses mer som en utflykt man gör i sällskap av en vuxen.

Utformningskriterier

När en lekplats planeras så ska ett antal utformningskriterier tillgodoses. Kriterierna är viktiga för att kunna erbjuda lekmiljöer så att alla kan vara med i leken efter egen förmåga.

Mötesplats

Halmstads lekplatser ska fungera som en generationsöverskridande mötesplats där människor i alla åldrar kan mötas. Lekmiljöerna fyller en viktig social funktion i samhället där människor kan umgås med varandra och mötas i leken oavsett villkor. Målet är att skapa en naturlig mötesplats för att främja integrationen i kommunen.

Så kan lekplatserna bli en mötesplats

 • Lekplatserna kan bli mötesplatser genom att erbjuda olika typer av upplevelser utöver redskapsleken för att tilltala flera målgrupper, till exempel placeras i anslutning till en spontanaktivitetsyta.
 • Utflyktslekplatserna ska erbjuda en service som möjliggör längre vistelse för hela familjen. Genom att exempelvis erbjuda grillplatser, picknickbord, väderskydd, bra belysning och toaletter kan man stanna en längre stund, även under årets mörkare perioder.
 • Utflyktslekplatserna ska placeras i närheten av populära besöksmål som redan idag lockar Halmstadbor och turister. Utflyktslekplatser kan även placeras på andra ställen för att höja attraktiviteten eller skapa ett nytt besöksmål.
 • Lekplatserna ska vara tillräckligt stora för att flertalet sällskap ska kunna vistas på platsen samtidigt.

Placering

Halmstads lekplatser ska vara säkra och trygga. De ska placeras strategiskt nära naturliga rörelsestråk och grönytor. Lekplatsen ska kunna gå att nå till fots och på cykel alternativt komma nära med hjälp av kollektivtrafik. Lekplatserna ska om möjligt ha centrala placeringar och en jämn spridning över kommunen.

Att tänka på vid val av placering

 • Befolkningstätheten är en viktig parameter i
  lekplatsernas placering. Antalet barn i ett område, en stadsdel eller i en kransort är avgörande för om en lekplats ska finnas och hur stor den ska vara.
 • Vägen till lekplatsen ska om möjligt vara fri från större barriärer så som hårt trafikerade vägar och järnvägar.
 • Lekplatsen ska placeras så centralt som möjligt i ett område eller ort. Den ska vara allmänt tillgänglig och fungera som en naturlig mötesplats och bör ligga vid frekvent använda stråk och passager.
 • Omgivningens karaktär kan ge mervärde åt lekmiljön. Tillgången till grönområden i anslutning till lekplatsen är viktigt och skapar möjligheter till fri lek.
 • Närhet till andra lekplatser och aktivitetsytor är en förutsättning för att kunna skapa större mötesplatser, bredda utbudet och tilltala en större målgrupp.
 • Vid framtida exploateringar ska behovet av nya
  lekmiljöer utredas. Placeringen är viktig och det ska finnas tillräckligt stora ytor för ändamålet.

Lekvärden

Halmstads lekplatser ska vara varierande för att uppmuntra till rörelse och motion, spontanlek, naturlek och fantasilek. Lekmiljön ska kunna erbjuda lekvärden oavsett vilken årstid på året det är. Ett lekredskap eller en lekmiljö kan innehålla flera olika lekvärden samtidigt.

Så kan lekplatser erbjuda fler lekvärden

 • Användning av flera varianter av redskapslek. Detta uppmuntrar till olika slags lek och utmanar kroppens fysik och sinnen. Ett redskap kan innehålla flera olika lekvärden och tilltala flera målgrupper samtidigt.
 • Vegetation har ett högt lekvärde. Buskar, träd och blomsterplanteringar skapar både öppna och slutna rum att vistas på inom en lekplats.
 • Naturmaterial så som kottar, löv, stenar och pinnar uppmuntrar till fri lek och kan användas i kombination med ordnad lekutrustning. Vissa ytor inom lekplatsen kan därför få flera användningsområden och lekvärden.
 • Ta hänsyn till årstiderna. Små kullar kan bli bra pulkabackar på vintern, stora träd kan skugga under varma sommardagar. Detta skapar flexibla lekplatser med höga lekvärden och upplevelsevärden som förändras under året.

Unika och attraktiva

Halmstads lekplatser ska i så stor utsträckning som möjligt innehålla olika utbud och utseende. De ska uppmuntra människor att besöka flera olika platser och delar av kommunen. Lekplatserna ska också kunna erbjuda olika slags lekmiljöer som gör att de skiljer sig åt och skapar en egen identitet.

Så kan lekplatser göras unika och attraktiva

 • Samtliga lekplatser ska utformas med olika teman, gärna som knyter an till omgivningens karaktär eller historia. Det kan exempelvis vara ett havstema på en lekplats vid havet eller ett färgtema. Temat ska vara genomgående och skilja sig från övriga lekplatser i kommunen. Flera lekplatser kan ha snarlikt tema men behöver då ha olika uttryck och utbud som skiljer dem åt.
 • På lekplatserna ska det finnas en god variation av
  lekutrustning och andra lekvärden som tilltalar en bred åldersgrupp.
 • Konstinstallationer och lekskulpturer bidrar till att göra varje lekmiljö unik. Det kan vara speciell belysning, skulpturer, ljudinstallationer med mera. Även enklare scener för mindre uppträdanden kan vara ett annorlunda inslag. Ljud, ljus, konst och musik kan vara ett sätt att involvera fler professioner eller förvaltningar i skapandet av en unik lekplats.
 • Utflyktslekplatserna ska genomsyras av ett väl
  genomarbetat och sammanhängande tema med
  förstärkande, unika detaljer och fler lekvärden än övriga lekplatser.
  Dessa lekplatser ska ha ett så pass stort attraktionsvärde att det lockar besökare från hela kommunen, men även turister och andra besökare.

Utvecklande och stimulerande

Halmstads lekplatser ska främja och stimulera barns utveckling och lärande. De ska innehålla olika typer av lärande material som bidrar till ökad förståelse om exempelvis platsen, omgivningarna, olika djur, växter med mera.

Så kan man skapa utvecklande och lärande miljöer

 • Det ska finnas formbart material som exempelvis bakbar sand där barn kan skapa fritt.
 • Lekutrustning i kombination med fri lek innehållande kullar, skog, stora stenar med mera skapar varierande lekmiljöer. Detta uppmuntrar till att barn vågar försöka sig på nya utmaningar vilket stärker barns fysiska hälsa och hjälper dem att utveckla motoriken.
 • Lekplatsen bör innehålla material som uppmuntrar till lärande. Enkel information som människor i alla åldrar och med olika förutsättningar kan ta del av genom exempelvis bilder och text. Det kan vara lättförståelig information om platsen, uppdrag att utföra eller liknande. Materialet ska utformas på ett sätt så att kroppens olika sinnen och fysiska färdigheter utmanas.
 • Utflyktslekplatsen eller dess omedelbara omgivning bör erbjuda tillräckligt stora ytor för barngrupper att samlas på för pedagogisk verksamhet. Detta kan göras i olika nivåer. Allt ifrån att anlägga ett uteklassrum, ordna med sittplatser för grupper, montera väderskydd eller dylikt. Verksamheter kan då bedriva egen utbildning med eget material på lekplatsen eller använda det befintliga materialet på plats. Dessa ytor kan placeras lite avskilt från lekplatsen utan att tappa kontakten med den. Då kan besökare leka på lekplatsen samtidigt som undervisning kan bedrivas utan att behöva kompromissa med varandra.

Jämlikhet och jämställdhet

Halmstads lekplatser ska planeras och byggas jämlika och jämställda. Med jämlikhet menas att alla barn och vuxna känner sig välkomna och kan mötas på lika villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Med jämställdhet menas att alla, oavsett kön och ålder, ges samma förutsättningar till lek. Lekmiljön ska uppmuntra till gränsöverskridande lek, där barn av motsatt kön leker med varandra och inte behöver agera könsstereotypiskt. Lekmiljön ska också erbjuda möjlighet till ensam och avskild lek för de som föredrar det. Alla barn, oavsett könstillhörighet, ska känna sig välkomna och ges möjlighet att mötas på lika villkor. Lekplatserna ska utformas på ett ”genussmart”och ”genusneutralt” sätt utan könskodningar.

Så här kan man skapa jämställda och jämlika lekmiljöer

 • Den klassiska lekplatsen är mycket funktionsstyrd vilket gör att många barn har ett visst lekmönster beroende på vilket kön de har. Mönster som barn anammar från samhällets sociala och kulturella koder. För att skapa en genussmart lekplats är ett öppet sinne nyckeln. Att tänka nytt och våga bryta gamla mönster i hur en lekplats kan utformas.
 • Mindre rumsligheter ger barn en ökad trygghet vilket underlättar för en gränsöverskridande lek med andra barn.
 • Lekplatser med naturmaterial, klätter- & balanslek är ofta genussmarta miljöer utan funktion- eller könstillhörigheter. Dessa lekmiljöer är friare, vilket främjar att barnen möts på lika villkor. Tillgång till löst material såsom grenar, pinnar, stenar eller liknande, gör att barnen själva kan skapa egna rum på lekplatsen.
 • Genom att bygga lekplatser med olika rum kan fler barn inkluderas och känna sig bekväma på platsen. En lekplats bör ha en huvuddel där den mesta och livligaste leken sker öppet, så kallat ”On Stage” . Direkt intill denna bör där finnas en del där barnen kan leka enskilt, men ha möjlighet att observera andra barn, så kallat ”Off Stage”. En bra lekplats har även en eller flera delar som är visuellt avskilda från de övriga delar där barnen kan leka ostört, så kallat ”Back stage”. Förutom att rummen skapar mer genussmarta lekplatser är denna uppdelning bra ur ett tillgänglighetsperspektiv då barn som har behov av, eller vill leka enskilt har möjlighet till detta.
 • Lekplatsmiljön, de aktiviteter och de material som finns ska vara neutrala utan religiös anspelning eller könskodning och bjuda in alla barn till lek. Färger, namn, symboler, skyltar kan vara direkt eller indirekt kodade.
Illustration av barn som leker på en lekplats

Olika typer av lekplatser

Halmstads kommun tillhandahåller tre typer av lekplatser på allmän plats. Det är viktigt med alla typer av lekplatser då de kan uppfylla olika syften. Hur ett område ser ut kan också vara avgörande för vilken typ av lekplats som det finns behov av och var den ska placeras. I kommunen skiljer det sig mycket över stadsdelarna och orterna hur mycket grönområden barn och unga har tillgång till och förutsättningar för fri lek är begränsad i vissa områden. Där kan behovet av en lekplats exempelvis vara större.

Utflyktslekplats

En utflyktslekplats ska ha ett större utbud och mer service som kommer att tillföra en ökad dragningskraft till lekplatserna i kommunen. Detta skapar roligare lekmiljöer och nya mötesplatser på ett sätt som en stor del av lekplatserna i kommunen idag inte har.

En utflyktslekplats ska

 • Ha ett genomarbetat och tydligt tema som förstärker lekplatsens uttryck och gör den unik.
 • Fungera som ett attraktivt utflyktsmål och en integrerande mötesplats där människor i alla åldrar från olika delar av kommunen, samt besökande kan mötas.
 • Ha en strategisk placering som skapar ett besöksmål eller kompletterar ett redan befintligt besöksmål i kommunen.
 • Ha olika rumsbildningar som ger förutsättningar för lugn, respektive livligare lek.
 • Erbjuda mer service i form av till exempel toaletter, grillplatser, parkeringar med mera.
 • Ha en stor del av lekmiljön tillgänglig för personer med olika funktionsvarianter. Tillgängligheten ska prioriteras vid projektering och planering.
 • Ha flera och tillgängliga sittplatser i form av bänkar, parksoffor, picknickbord med mera som placeras strategiskt.
 • Erbjuda en större variation av växtlighet.
 • Innehålla flera olika pedagogiska inslag.
 • Lekplatsen ska vara könsneutral där alla kan leka på jämlika villkor.

Lekplats

En lekplats ska:

 • Ha en lekplatsskylt med utformning enligt gällande svensk och europeisk standard
 • Erbjuda ett varierat utbud av lekutrustning som riktar sig till barn i olika åldersgrupper och med olika funktionsförmågor.
 • Innehålla flertalet lekvärden.
 • Ha ett tema.
 • Ha minst en tillgänglig sittplats.
 • Ha en jämn belysning.
 • Ha minst en yta med tillgängligt fallunderlag där den eller de populäraste lekfunktionerna ska vara placerade.
 • Ha olika markmaterial som underlättar orienteringen.
 • Något, gärna flera, pedagogiska inslag.
 • Ha vegetation i olika former som bidrar med skuggiga och soliga lägen.
 • Tillräcklig storlek så att flera sällskap kan vistas på platsen samtidigt.- Lekplatsen ska vara könsneutral där alla kan leka på jämlika villkor.

Lekplatser ska finnas i olika storlekar med ett större eller ett mindre utbud.

Storleken på lekplatsen beror på:

 • Om det finns fler lekplatser i närområdet.
 • Var lekplatsen är placerad. Om lekplatsen ligger vid ett större besöksmål där det naturligt finns ett högt flöde av människor.
 • Vad som finns i närheten. Finns det en skolgård, förskolegård eller ett naturområde är behovet av en större lekplats på allmän plats inte lika stor som i andra områden där detta saknas.
 • Befolkningstätheten. Antal invånare och antal barn i olika områden och tätorter skiljer sig över kommunen. Därmed skiljer sig också behovet av lekplatser.
 • Boendeformen i ett område. Flerfamiljshus har ett större behov av ordnade lekmiljöer än områden med bara villor och radhus som har egen tomt.

Fri lek

En lekplats är inte bara en ordnad yta med prefabricerad eller egentillverkad lekutrustning. En spännande lekmiljö kan också vara ett skogsparti, sanddynor på stranden, en öppen gräsmatta i parken och mycket mer. Det kan ges förutsättningar för fri lek både inom en ordnad lekplats men även utanför. Det som vuxna inte ser som lekplatser kan ur ett barns perspektiv vara en jättespännande plats att utforska.

Att använda den omgivande miljön i leken genom att exempelvis samla grenar och bygga kojor i en glänta är ett bra exempel på fri lek. Ett buskage kan förvandlas till ett fantasiland som också barnen kan utveckla och förändra själva. Löst liggande växtmaterial på marken som kanske ses som skräp i vuxnas ögon kan vara roliga byggklossar ur barnens perspektiv. Det är viktigt att lyssna och lära av barnets perspektiv vid planering av lekplatser och andra grönytor och tillåta leken på fler ställen än på ordnade lekplatser.

Läs hela planen

Vill du veta mer?

Planen antogs av av teknik- och fritidsnämnden 21 juni 2021.
Det är en övergripande plan om hur Halmstads kommun ska skapa attraktiva lekmiljöer.