• Halmstads webbplatser

Parkskötsel och gräsklippning

Vi sköter om kommunens parker och gröna områden för att du ska trivas. Bland annat klipper vi gräs, beskär buskar och träd och planterar nytt.

Skötseln av park och grönområde varierar beroende på vilken typ av parkmark det rör sig om eller vart i kommunen marken befinner sig, vår målsättning är att ha trevliga, gröna parker för barn och vuxna. Grönytorna sköts olika beroende på hur de är tänkta att användas och då gräs och buskar växer olika snabbt kan vi inte alltid ge exakta datum när specifika ytor klipps. Samtidigt är vår ambition att gräsytor där människor träffas, umgås och leker ska klippas oftare än övriga ytor.

Gräsytor

Kommunens gräsytor klipps med olika frekvens beroende på placering och användning. Kommunen använder kartan nedan för att kommunicera hur våra olika gräsytor ska skötas. I kartan kan du se hur ofta olika ytor klipps och under rubrikerna kan du läsa mer om vad de olika skötselkoderna innebär.

Finparkgräs

I kommunens finparker klipps gräsytorna med 6–8 dagars intervall. Gräsmattor som är planterade med lökväxter klipps efter att lökväxterna vissnat ner.

Bruksgräs

Ytor med bruksgräs möjliggör för umgänge, lek och andra aktiviteter. Bruksgräs klipps med 12–14 dagars intervall. Gräsmattor som är planterade med lökväxter klipps efter att lökväxterna vissnat ner.

Klippt långgräs

Långgräs klipps en gång i månaden under växtsäsongen. Långgräs finns främst på ytor som inte används så frekvent.

Slaghackningsytor

Slaghackningsytor finns främst på platser som inte används så frekvent. De klipps två gånger under växtsäsongen.Vi gör detta för att bidra till den biologiska mångfalden. Högvuxet gräs är bidrar till detta. Runt om slaghackningytor klipps ofta lister (motsvarande bruksgräs) för att ge ett lite mer omvårdat uttryck och ge fri sikt vid vägar och gång- och cykelbanor. Ibland klipps även gångar i ytan för att möjliggöra passage över ytan utan att behöva gå i högt gräs.

Karta

I kartan kan du se kommunens gräsytor. Klicka på dem för att se hur ofta de klipps. (Informationen i kartan tar en stund att ladda in.)