• Halmstads webbplatser

Naturreservat

I naturreservaten skyddas och vårdas många av de mest värdefulla naturområdena i kommunen. De naturreservat som helt eller delvis ligger på kommunens mark är Möllegård, Hagön, Hule, Veka, Bröda och Lillared-Klövaberg och Alet.

De flesta naturreservat ansvarar Länsstyrelsen Halland för. De bestämmer hur områdena ska skötas och kommunen ansvarar för att länsstyrelsens plan följs i de reservat som ligger på kommunens mark.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats:

Alets naturreservat

Alets naturreservat är Halmstads första kommunala naturreservat. Området är 54 hektar stort och ligger på gångavstånd från Halmstads centrum.

Många ovanliga arter i Alet

Halmstads kommuns första naturreservat, Alets naturreservat, beslutades av kommunfullmäktige under 2020.

I Alet kan du njuta av alsumpskogens mångfald, uppleva sanddynernas omväxlande landskap eller besöka de öppna ängsmarkerna på det gamla civila flygfältet. I området lever många ovanliga arter så håll utkik efter brunstarr eller dynstinksvampen och, om du har tur, kanske du träffar på mindre hackspett eller strandsandjägaren.

Området är skyddat som reservat för att bevara områdets höga naturvärden och för att behållas som ett tätortsnära rekreationsområde även i framtiden.

När du besöker Alets naturreservat

I naturreservatet gäller särskilda regler och i värdefulla naturområden är det extra viktigt att visa hänsyn till arterna som lever där.

Koppla din hund i naturreservatet

Du måste ha din hund kopplad i reservatet när du går i skogen, på Prins Bertils stig, på de öppna gräsmarkerna och framförallt i sanddynerna ovanför stranden.

Okopplad hund får endast vistas på den öppna stranden nedanför de gräsbevuxna sanddynerna och i havet.

I naturreservatet får du inte

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar annat än plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift
 • köra motordrivet fordon eller parkera annat än på anvisad plats
 • lägga upp båt på land
 • elda annat än på anvisad plats.

Du behöver kommunens tillstånd för att

 • genomföra vetenskapliga undersökningar. Tillstånd kan ges under förutsättning att de inte motverkar reservatets syfte.
 • använda fällor avsedda för ryggradslösa djur, feromonbaserade lockmedel inräknade
 • anordna lägerverksamhet eller tävlingar
 • sätta upp tält.

Fler regler och skötselplan

Mer om Alets naturreservat, dess värden och vilka regler som gäller i området hittar du i "Beslut om bildade av Alets naturreservat". Området sköts enligt fastställd skötselplan.

Kontakta kommunen om du vill ta del av fullständiga beslutet och skötselplan.