• Halmstads webbplatser

Naturområden

Naturområdena, eller naturparkerna som de också kallas, finns runt om i kommunen och fungerar bland annat som rekreationsområden för boende i närheten.

Nytt rekreationsområde i Trönninge

I slutet av maj 2023 påbörjas arbetet med att anlägga ett fördröjningsmagasin och rekreationsområde vid Trönningeskolan. Arbetet görs för att minska risken för framtida översvämningar i området.

När arbetet är klart kommer här finnas en belyst motionsslinga på cirka 750 meter, ett enklare utegym samt nya bänkar.

Arbetet beräknas vara klart årsskiftet 2023/24.

Halmstads kommun har som mål att alla invånare i Halmstad ska ha tillgång till en naturpark inom 500 meter från bostaden. Nedan följer ett urval av kommunens naturparker.

Västra stranden

Väster om Halmstad sträcker sig ett kustlandskap med klippbad, enskilda vikar och långa sandstränder med bland annat Tylösands strand. Längs kusten träcker sig Prins Bertils stig, som fortsätter vidare längs Nyrebäcken mot Möllegård. Delar av stranden ingår i Alets naturreservat.

Rotorps naturpark

Parken, med en yta av 14 hektar, är belägen mellan golfbanan och Västra kyrkogården. I parken finns ett litet våtmarkssystem, naturinspirerade planteringar, hundrastgård och öppna gräsängsytor. Parken hyser ett antal stigar och används ofta av hundägare. Här finns också en kulle som används till pulkaåkning.

Galgberget

Galgberget är ett stort naturområde på drygt 66 hektar som lockar besökare från hela staden. Här finns motionsslingor och ridleder. Galgberget är med sin centrala placering en viktig naturresurs och härifrån har man utsikt över delar av staden, Laholmsbukten och södra Halland.

Besök utsiktstornet

På Galgbergets högsta punkt, Klyftehög, finns ett 13 meter högt utsiktstorn. Från toppen får du en storslagen utsikt över Halmstad och Kattegatt. Vid klart väder ser du ända till Bjärehalvön och Hallands Väderö! Utsiktstornet började byggas år 1896 och stod klart år 1897. Till en början var tornet bostad åt skogsvaktaren. Utsiktstornet är öppet varje dag mellan kl. 10.00 –18.00 varje dag.

Långenäsudden

Långenäsudden öster om Grötviks hamn är en strandhed med rikt växt- och djurliv och med anlagd våtmark. På hösten är det en av Sveriges bästa platser att titta på flyttande fåglar.

Trottaberg

Trottaberg är en fin betesmark som dessutom bjuder på möjligheter att följa rovfåglar på nära håll på hösten. Intill Trottaberg hittar man den anlagda fågeldammen Trottasjö.

Hallägraskogen

Mellan Söndrum och Bäckagård ligger Hallägraskogen med ädellövskog och betesmarker.

Östra stranden

Östra stranden är belägen öster om hamnområdet och är en populär och långgrund badstrand. I södra delen ligger naturreservatet Hagön med sanddyner, ljunghed och fuktängar.

Kärlekens naturpark

Kärlekens naturpark är beläget i norra delen av Halmstad i området Kärleken-Sofieberg.

Fylleån

Fylleåns dalgång med betesmarker, våtmarker och fuktmiljöer går längs norra delen av Fyllinge, via Snöstorp till Brogård. Dalgången är ett välbesökt strövområde

Vallås naturpark

Vallås naturpark är en stadsnära skog och halvöppen terräng i anslutning till bostadsområdet Vallås. I naturområdet finns ett antal större och mindre dammar.. Hälsans stig löper genom området och de finns också ett elljusspår.

Skedalahed

Öster om Vallås villaområde ligger Skedalahed, ett före detta militärt övningsområde som idag ett välbesökt rekreationsområde med både öppen terräng och skogsmiljö.

Frennarpsskogen

Mellan Frennarps by och Furet i anslutning till Nissan ligger Frennarpsskogen med 40 hektar blandskog. Skogen som har en rik flora och fauna, med framförallt ett rikt fågelliv, är ett välbesökt rekreationsområde.

"Moddan" vid Linehed

Moddan kallas en före detta soptipp som ligger vid utkanten av Lineheds bostadspark. Området är ett halvöppet kuperat naturområde som används flitigt som strövområde. Kullen används vintertid som pulkabacke.

Kvarlämnat ris, grenar och stammar

Halmstads kommun arbetar med miljöcertifierat skogsbruk vilket innebär att det ibland lämnas det kvar ris, grenar och stammar efter en gallring eller avverkning. Det blir ett hem åt arter i skogen som kräver död ved i olika nedbrytningsstadier för att må bra och fyller därmed ett livsviktigt syfte. Så när det ser skräpigt ut i din närskog kan det ofta finnas en bra anledning till det.