Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Strategier och mål för kulturen

Under 2018 arbetar kulturnämnden med inriktningen Halmstad – kulturstaden. Tillsammans med kulturlivet, Halmstadbor, föreningar och andra aktörer ska strategier och utvecklingsmöjligheter för kulturen i Halmstad identifieras. Resultatet kommer att samlas i en kulturpolitisk strategi som beräknas vara klar under 2019.

Strategin är en angelägenhet för hela Halmstad kommun och kommer att lyfta en bred syn på kultur där livskvalitet, kreativitet och attraktivitet står i fokus. 

Halmstad växer i snabb takt vilket ställer ökade krav på en god livsmiljö för våra invånare. Här spelar kultur en avgörande roll för hälsa, livskvalitet och för en meningsfull och aktiv fritid. Kulturen spelar också en viktig roll för stadens och kommunens attraktivitet.

– I planeringsdirektivet finns målet att Halmstad ska vara en av Sveriges främsta kulturkommuner med internationell ryktbarhet inom konsten. För att nå detta mål behöver vi tillsammans ta vara på den kulturella kraft som finns i Halmstad och samtidigt höja blicken, säger kulturnämndens ordförande Sven Palmkvist (M).

Beslutet att ta fram en kulturstrategi för Halmstad togs av kulturnämnden den 21 juni 2017. Strategin ska peka ut visioner, mål och strategiska områden att utveckla.

– En kulturstrategi för Halmstad utgör en av förutsättningarna för att nå kommunfullmäktiges mål. En kulturstrategi är också ett viktigt verktyg för långsiktig planering och framförhållning, säger Stefan Hansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

Arbetet kickades igång med dialogworkshop

Den 12 oktober 2017 höll kulturförvaltningen en dialogworkshop på Slottsmöllan.

– Vi bjöd in företag, politiker, bolags- och förvaltningschefer, organisationer och kulturaktörer såsom konstnärer och musiker, säger projektledare Simon Roos på kulturförvaltningen.

Under workshopen, som leddes av Tillitsverket, diskuterade deltagarna bland annat vilka områden och perspektiv som kan utvecklas inom kulturen i Halmstad. Presentatörer under eftermiddagen var kommunchef Henry Bengtsson, kulturnämndens ordförande Sven Palmkvist och kulturchef Kristina Blomquist.

– Med den här träffen ville vi hitta samverkansformer, väcka nya idéer och diskutera vilka riktningar vi ska gå i det fortsatta arbetet, berättar Simon.

Här hittar du sammanställningen från workshopenPDF

Tre föreläsningar under våren 2018

Under våren 2018 hölls tre föreläsningar för allmänhet. De avslutades med samtal.  

  • Halmstads kulturarv – en berättelse i ständig omvandling
  • Halmstad, en stad i förändring – där konsten och kulturen spelar roll
  • Hur skapar kulturen förutsättningar för ett mer inkluderande Halmstad?

Många har tyckt till om kulturen i Halmstad. Stort tack för alla svar!

Under maj-juni 2018 genomfördes en webbenkät där allmänhet fick tycka till om kulturen i Halmstads kommun. 801 svarade. Folk var mest nöjda med biblioteken i Halmstad och flest ville se satsningar på musikliv, konserter och större evenemang framöver. 

Här kan du läsa en sammanfattning och analys av enkäten.PDF

Fem utvecklingsområden för kulturen i Halmstad

Under våren 2018 har fem team arbetat med var sitt område.

Kulturell infrastruktur – förutsättningar för kulturutövare och föreningar att verka i Halmstad
Kulturarv och identitet – kulturens roll för stolthet, sammanhang och trygghet
Ett öppet samhälle – kulturens roll för demokratiutveckling, delaktighet och inkludering
Attraktivitet och kulturell profil – kulturens roll för stads-, landsbygds- och tätortsutveckling
Skapande, kunskap och bildning – kulturens roll för lärande och växande

Teamen har bestått av särskilt inbjudna personer från olika sektorer; näringsliv, organisationer, kulturutövare, föreningar, kommunala företrädare och invånare som träffats under tre tillfällen. Syftet har varit att inom respektive område identifiera samverkansmöjligheter, ideer och förslag på förändringar/insatser/strategier de kommande åren.

Klar kulturstrategi 2019

Resultaten av de olika insatserna kommer att ingå i den slutgiltiga kulturstrategin för Halmstad som beräknas vara klar våren 2019.