Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kulturprogram för Halmstads kommun

Halmstads kulturprogram handlar om den kultur vi vill leva i Halmstads kommun. Det ska vara en riktningsvisare med ett långsiktigt perspektiv och skapa framförhållning i planering och i beslut. Det ska också skapa förutsättningar för att arbeta tillsammans med kulturen som gemensam nämnare.

Halmstads kulturprogram ska bidra till hållbarhet, nyskapande och till att Halmstad är en inkluderande och attraktiv kommun som många vill besöka, verka och etablera sig i.

I juni 2017 beslutade kulturnämnden att ta fram en kulturstrategi för Halmstad som pekar ut vision och mål, strategiska utvecklingsområden och riktningar för kulturen i Halmstad. I arbetsprocessen har 1500 invånare, kulturskapare och andra intressenter tyckt till. Förslaget till kulturstrategi har varit på remiss under våren 2019. Med utgångspunkt i remissvaren har kulturstrategin omarbetats till ett kunskapsunderlag och förslag på kulturprogram för Halmstads kommunPDF som nu kommer att lämnas över till kommunstyrelsen.

Kunskapsunderlaget kommer bli riktningsvisare för kulturnämndens verksamheter. Därmed kan kulturnämnden redan nu börja arbeta med insatser inom sitt ansvarsområde, medan kommunstyrelsen hanterar ärendet vidare.

Vision och kulturstrategiska mål

Visionen för kulturen i Halmstad är kulturnämndens tolkning av kommunens övergripande vision om hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.
Målet ”Halmstad ska vara en kulturkommun med nationell och internationell ryktbarhet” föreslås vara kommunövergripande och vägledande i det fortsatta arbetet.

För att nå det målet har tre kulturstrategiska mål formulerats:
• I Halmstad ska det vara lätt att verka som kulturskapare, näringsidkare eller förening inom kulturen.
• I Halmstad ska kulturen leva året om och i alla delar av kommunen.
• I Halmstad ska kulturen bidra till möten och kunskap över alla gränser.

Ledord

Ur de genomförda dialogerna, workshopsen och kulturenkäten har ett antal ledord utkristalliserats för hur vi kan arbeta tillsammans med kultur i Halmstads kommun: tillit, samverkan och långsiktighet.

Tillit

Mandat och förtroende ska ges till invånare, föreningsliv och kulturskapare. Det innebär att det engagemang och den kunskap som finns hos olika aktörer ska tas tillvara och ges större utrymme i kommunens planering och i genomförandet av aktiviteter och projekt.

Samverkan

Att arbeta tillsammans, både internt och med externa parter, är en självklarhet för att utveckla Halmstads kommun. Förutsättningar behöver skapas för förenklade arbetssätt och metoder där kultur utgör en gemensam nämnare och Halmstads kulturliv en resurs.

Långsiktighet

Det krävs långsiktiga perspektiv och kulturell framförhållning när Halmstad växer i riktning mot 150 000 invånare. Samtidigt behöver Halmstads kommun agera snabbt och rörligt för att möta kultursektorns behov och en ständigt föränderlig samhällsutveckling.

Fem utvecklingsområden

Programmet är indelat i fem utvecklingsområden:
• Samverka och möjliggöra
• Leva och mötas
• Skapa och producera
• Bilda och utbilda
• Profilera och berätta

Dessa beskriver det breda kulturbegrepp som Halmstads kommun står för.
De är framtagna ur de dialoger som förts med invånare, kulturskapare, föreningar, näringar, förvaltningar, bolag och politiker. Varje utvecklingsområde innehåller ett antal strategiska inriktningar. De beskriver vad Halmstads kommun bör ta fasta på de kommande åren.