Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Pågående projekt för offentlig konst

Varje år avsätter Halmstads kommun 1,5 miljoner kronor till konstnärlig gestaltning. Det innebär att nya konstverk tillkommer på både offentliga platser som t.ex. torg och i parker, och i nya byggnader som t.ex. skolor och förskolor. Nedan kan du ta del av några av våra pågående projekt.

Är du konstnär och intresserad av att jobba med gestaltningsprojekt i Halmstads kommun? Gör gärna en intresseanmälan

Pågående projekt

 •  Steningeskolan


  Julia Westerberg, Steningeskolan
  Konstnär: Julia Westerberg
  Färdigt år: 2020
  Material: Screentryck på papper
  Placering: Steningeskolan
  I samband med att en ny skola byggs i Steninge tilldelas Julia Westerberg uppdraget att utföra en konstnärlig gestaltning. Åtta illustrationer kommer att placeras i trapphuset i skolans hjärta. Illustrationerna föreställer vardagscener hemma hos tre olika familjer, sedda ur barnens perspektiv. Westerberg vill genom sina bilder bredda representationen och visa att en familj kan se olika ut.Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  Julia Westerberg tilldelas gestaltningsuppdraget för Steningeskolan. Hennes förslag anses tydligt uppfylla bedömningskriterierna. Genom ett konstnärligt uttryck som anses tilltala målgruppen tros förslaget kunna väcka nyfikenhet och relevans för elever i olika åldrar. Framförallt anses förslaget ha stort potentiellt symbolvärde för verksamheten då hennes förslag tar avstamp i normkritik, mångfald och representation. Westerbergs förslag tros kunna användas i verksamheten genom att möjlighet finns att t.ex. koppla hennes bilder till undervisning. Westerbergs skiss anses öppen för tolkning, samtidigt som hon tydligt spelar an till något många kan relatera till: vardagen.

 • Europa och tjuren-remix


  Jennifer Forsberg, Europa och tjuren-remix skiss
  Titel: Europa och tjuren-remix
  Konstnär: Jennifer Forsberg
  Färdigt år: 2021
  Placering: Västra torget, Ranagård
  I samband med att den nya stadsdelen Ranagård byggs tilldelas Jennifer Forsberg gestaltningsuppdraget för Västra torget.

  ”Europa och tjuren-remix” kommer att placeras mellan de två gröna områdena på torget. Skulpturen är en kommentar och reaktion på Carl Milles ”Europa och tjuren” på Stora torg från 1926. Forsberg gör en samtida omvänd tolkning av den grekiska myten om den vackra prinsessan Europa som förs bort av guden Zeus, förklädd till tjur. I denna version vägrar Europa låta sig bortföras och i all sin prakt mosar hon tjuren under sig.

  Skulpturen kommer att utföras i brons och bemålad aluminium på en sockel uppmurad av tegel. Verket kommer att bli omkring 2 meter högt och cirka 1,5 meter brett.

  Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  ”Europa och tjuren-remix” är en samtida kommentar till ett av Halmstads mest kända offentliga verk. Förslaget anses mycket väl uppfylla bedömningskriterierna och tros kunna få stort symbolvärde för platsen. ”Europa och tjuren-remix” är såväl fantasieggande och lekfull som stark i sitt uttryck. Förslaget anses tankeväckande och mångbottnat, och tros kunna användas pedagogiskt i undervisningen i den närliggande skolan.

 • KVINTCIRKEL (Olanders Torg)


  KVINTCIRKEL (Olanders Torg)
  Titel: KVINTCIRKEL
  Konstnär: Ann-Louise Liljedahl
  Färdigt år: 2019
  Placering: Olanders torg i Getinge
  I samband med förnyelsen av Olanders torg i Getinge gavs Ann-Louise Liljedahl uppdraget att utföra en konstnärlig gestaltning till torget. KVINTCIRKEL är ett interaktivt ljudkonstverk. Gestaltningen består av fem lyktstolpar placerade i en markerad cirkel. Stolparna ger ifrån sig olika toner när någon ställer sig under dem. Besökare och förbipasserande kan var för sig eller tillsammans med andra skapa olika spännande ljud. Varje besökare blir en unik del av konstverket och medskapare för stunden.Ljudkonstverket kommer att kunna aktiveras dagtid.Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  Ann-Louise Liljedahls förslag KVINTCIRKEL anses uppfylla bedömningskriterierna väl och bidra till att skapa en mötesplats över generationsgränserna. Förslaget har en tydlig interaktiv och inkluderande del vilket uppmuntrar till såväl lek som möten. Förslaget bedöms tala till en bred målgrupp, utan att tappa fokus från huvudmålgruppen: barn och unga. Liljedahls förslag anses väl harmoniera med idéen om platsen i övrigt, samtidigt som verket bidrar till att skapa något oväntat och överraskande när man kommer nära. Förslagets betoning på interaktivitet gjorde att juryns val föll på Liljedahls förslag.

 • Harar (Sofiebergsskolan)


  Harar av Noah Ljungberg
  Titel: Harar
  Konstnär: Noah Ljungberg
  Färdigt år: 2019
  Material: Aluminium
  Placering: Sofiebergsskolan

  I samband med utbyggnationen av Sofiebergsskolan så köper Halmstads kommun in sju stycken av Noah Ljungbergs harar. Hararna kommer i första hand placeras ut på den del av skolgården där träd och natur bevaras från befintlig tomt. Sedan tidigare finns ett antal harar i HFABs kvarter Kaninen, och de får nu en större familj en bit utanför centrum.

  Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  Sofieberg och Kärleken är områden som växer, med stor inflyttning av barnfamiljer. Sofiebergsskolan saknar idag konstnärlig gestaltning och det gör det angeläget att tillföra konst i samband med utbyggnationen. Skolan är en plats där barn och unga tillbringar stor del av sin vakna tid, och en konstnärlig gestaltning på platsen kan stimulera lek och kreativitet i barns fysiska miljö. Hararna bedöms att genom sin skala och uttryck ha stor möjlighet att göra det. Ett inköp av Noah Ljungbergs harar har diskuterats utifrån utemiljöns naturnära tema, verksamhet (BUF) och landskapsarkitekt har ställt sig positiva till förslaget.

 • Utsikt/Vy och Once upon a time/Det var en gång...(Kärlekens skola)


  Eva Beierheimer, skiss till Kärlekens skola
  Titel: ”Utsikt/Vy” och ”Once upon a time/Det var en gång...”.
  Konstnär: Eva Beierheimer
  Färdigt år: 2020
  Material: Mosaik
  Placering: Kärlekens skola
  Eva Beierheimer har tilldelats uppdraget att göra den konstnärliga gestaltningen till Kärlekens skola. Beierheimers tvådelade gestaltning sträcker sig över två plan i skolans öppna mittendel.I anslutning till skolans Science center skapar gestaltningen ”Utsikt/Vy” utblickar mot universum. Motiven till pixelmosaiken har inspirerats av kolorerade bilder av rymden.Likt böcker på en bokhylla omsluter en rad olikfärgade kakelplattor skolans bibliotek i gestaltningen ”Once upon a time/Det var en gång…”. På kakelplattorna finns första meningen ur böcker hämtade från skolans bibliotek. Meningarna hämtas från såväl skönlitteratur som facklitteratur. Tillsammans kan meningarna bilda en ny berättelse men även bjuda in till nyfikenhet, fantasi och läslust hos eleverna.Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  Beierheimers förslag anses uppfylla bedömningskriterierna väl samtidigt som gestaltningen uppmuntrar till egen reflektion och kreativitet hos betraktare i olika åldrar. Förslaget har en stark interaktiv och verksamhetsanknuten koppling, speciellt i förhållande till skissen ”Once upon a time/Det var en gång...” vilken omsluter skolans bibliotek. Här anses gestaltningen på ett tydligt sätt kunna förhålla sig till och verka involverande med elever och lärare på skolan. Förslaget som helhet anses bära på flera lager och öppna upp för egna tolkningar och nyfikenhet. Detta tillsammans med ett tydligt brukarperspektiv, gör att juryn väljer att tilldela Beierheimer gestaltningsuppdraget.

 • Gömstället (Frösakulls & Trollbergets förskola)


  Konstnär: Emma Andersson
  Färdigt år: 2019/2020
  Material: Blandteknik
  Placering: Frösakulls förskola & Trollbergets förskola norr
  Emma Andersson arbetar processinriktat utifrån barns tankar och idéer. Via lek och eget skapande låter hon barn ta plats i skapandeprocessen genom att fantisera kring vad ett gömställe kan vara. Efter träffarna med barnen bearbetas detaljer, delar och uttryck till en färdig konstnärlig gestaltning.Gömstället blir en plats för såväl lek som lärande och kan även fungera tillsammans med förskolans arbete kring berättande, motoriska färdigheter, samarbete och språkutveckling.
  Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  Emma Anderssons förslag Gömstället är väl genomarbetat och möter upp både den konstnärliga och pedagogiska verksamheten hos kulturförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.

 • I huvudet på ett träd (Kattegattgymnasiet)  Konstnär: Fredrika Linder
  Färdigt år: 2019
  Material: Glas, akryl och stål
  Placering: Kattegattsgymnasiet
  Fredrika Linder har genom en skisstävling fått uppdraget att genomföra den konstnärliga gestaltningen till nya Kattegattgymnasiet. Linders verk, I huvudet på ett träd , kommer att placeras centralt i skolan där alla elever kan ta del av det. Konstverket föreställer ett träd där stam och grenar utgörs av fyrkantsrör och bladverket av blåst och modellerat glas. Glaset är uppdelat i sju sektioner och kommer färgsättas av diodljus som skiftar färg under dagen. Färgen i de olika sektionerna kommer skifta med olika intervall, vilket gör att konstverket ständigt kommer förändras. Verket kommer bli ca 9 meter i höjd och 14 meter i bredd.Vinnande bidrag har getts följande motivering utifrån juryns bedömningar:
  Ett vackert, effektfullt och levande konstverk som även är kultur- och genusneutralt. Verkets symbolspråk knyter tydligt an till Kattegattgymnasiets värderingar med livslångt lärande, ”hjärnsmart” och goda vanor. Trädets rötter förstärker symboliken med att växa och spira från rot till yttersta gren. Konstverket samspelar fint med skolans arkitektur och miljö i både form- och färgval, då de organiska formerna ger en fin kontrast till byggnadens industriella stil. Verket utgörs av spännande materialval i kontrasterande uttryck. Organiska former i glas i kombination med ljus möter de mer kantiga formerna av fyrkantsrör. Ett väl genomfört verk med mycket stark gestaltning!