Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidraget är till för att stödja alla former av mötes- och gruppverksamhet för barn och ungdomar mellan 5-20 år inom föreningar i Halmstads kommun.

Aktivitetsbidraget söks via ApN

Kommunalt aktivitetsbidrag söks via ApN.

Förstärkt aktivitetsbidrag under 2020 på grund av coronaviruset covid-19

Teknik- och fritidsnämnden har beslutat att bevilja sökande bidragsberättigade föreningar aktivitetsbidrag för bidragsåret 2020 enligt minst samma bidragsnivå som beviljades för bidragsåret 2019. I de fall föreningar redovisar fler sammankomster än föregående år följs ordinarie bidragsregler. Beslutet gäller föreningar som beviljats aktivitetsbidrag hos teknik- och fritidsnämnden för sin barn- och ungdomsverksamhet under år 2019 och som fortsatt bedriver och söker aktivitetsbidrag för sin barn- och ungdomsverksamhet under år 2020.
I det fall det finns föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet under 2020 men som ej sökt aktivitetsbidrag under 2019 kommer förvaltningen föra dialog med gällande föreningar för att även dessa ska få möjlighet till aktivitetsbidrag, detsamma gäller för nya föreningar som startat sin verksamhet under 2020.

Viktigt är att föreningarna ändå fortsätter att registrera aktiviteter i sina respektive närvarohanteringssystem så att de kan redovisas i ApN efter terminens slut.

Ansökningstider

Via ApN kan föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ansöka om kommunalt aktivitetsbidrag två gånger per år.

  • För sammankomster som är genomförda under perioden 1 januari – 30 juni är senaste datum att skicka in föreningens periodrapport den 25 augusti.
  • För sammankomster som är genomförda under perioden 1 juli – 31 december är senaste datum att skicka in föreningens periodrapport den 25 februari.

En för sent inkommen bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. Om ansökan inkommer inom tre veckor efter sista ansökningsdag dras en förseningsavgift på 10 procent av summan. Inkommer ansökan senare än tre veckor efter sista ansökningsdag ges inget bidrag.

Anvisningar för kommunalt aktivitetsbidrag

Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst:

  • med minst tre deltagare, utöver ledaren, i åldern 5-20 år (för deltagande i handikappidrottsförening finns ingen åldersgräns). Ledarens närvaro ska antecknas på närvarokortet.
  • som varar minst en timme (60 minuter).
  • ha redovisat minst 20 organiserade sammankomster* (ej studiecirklar) under senaste skolår (HT-VT) för ungdomar 5-20 år (för deltagare i handikappidrottsföreningar gäller ingen åldersgräns).
  • som är beslutad och ekonomiskt planerad av en styrelse, en sektion, ett medlemsmöte eller motsvarande där protokoll förs.
  • som genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utgår inte till en aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.

Bidraget på 34 kr per bidragsberättigad sammankomst kan ges för varje genomförd sammankomst för den ordinarie gruppen eller laget, såväl för tävling som för träning men inte för studiecirklar.

Bidrag ges endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare (minst tre deltagare utöver ledaren) och aktivitetens längd (minst en timme). Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.

En ordinarie grupp får inte ur redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för att erhålla fler sammankomstbidrag.

Religiös verksamhet är inte bidragsberättigad och därmed kan föreningen inte söka bidrag för detta. Religiösa föreningar kan dock söka bidrag för den tid av sammankomst som inte innehåller religiösa inslag, om den varar i minst en timme. Politiska förbund/föreningar är inte bidragsberättigade.

Bidrag ges inte till entrébelagd tävling eller kommersiellt arrangemang som exempelvis dans, bingo och basar. Bidrag utgår inte heller till studiecirkelsammankomst.

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledaren ska alltid vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper samtidigt under samma timme.

Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga.