Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Idrotts- och fritidsstöd

Ett rikt föreningsliv spelar en viktig roll för barn och ungas utveckling och av denna anledning ger Halmstads kommun bidrag till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Bidrag ges till föreningar vars barn- och ungdomsverksamhet är ideell och allmännyttig. Föreningar som beviljas bidrag ska medverka till att kommunens riktlinjer samt värdegrund följs.

Meningen med de kommunala föreningsbidragen är att de endast ska täcka en del av föreningens kostnader. Bidragen till föreningar bör ses som en hjälp till självhjälp. Föreningens kostnader ska vara skäliga i förhållande till den barn- och ungdomsverksamhet som föreningen bedriver.

Allmänna bestämmelser

Föreningar som söker bidrag ska, för att vara bidragsberättigade, uppfylla samtliga delar i nedanstående allmänna bestämmelser.

 1. Sökande förening ska bedriva sådan verksamhet som av teknik- och fritidsnämnden anses positiv för barn och ungdomars utveckling.

 2. Sökande förening ska:
 • vara öppen för alla som vill vara med.
 • på demokratisk väg ha antagit stadgar och valt styrelse.
 • årligen hålla årsmöte och ta fram verksamhets- och revisionsberättelse samt verksamhetsplan.
 • ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 5-20 år (för handikappidrottsföreningar finns ingen åldersgräns). Som aktiv medlem räknas den medlem som deltar vid minst 10 av föreningens sammankomster per år och som under senaste verksamhetsår har varit registrerad som medlem.
 • ha redovisat minst 20 organiserade sammankomster (ej studiecirklar) via Aktivitetskort på Nätet under det senaste skolåret (HT-VT) för barn och ungdomar 5-20 år. Undantag för spontanaktivitetsbidrag. För deltagare i handikappidrottsföreningar gäller ingen åldersgräns.
 • ha sitt säte och vara verksam i Halmstads kommun.
 • vara registrerad i Halmstads kommuns föreningsregisterlänk till annan webbplats.
 • minst en gång om året uppdatera och godkänna sina föreningsuppgifter i kommunens föreningsregisterlänk till annan webbplats.
 • ha registrerat plus-/bankgiro i föreningens namn samt ha ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket.
 • ha en ledarguide, antagen av föreningens styrelse, som tydligt visar vilken värdegrund föreningen står för samt hur ledare i föreningen förväntas agera.
 • publicera föreningens ledarguide på föreningens officiella webbplats så att dokumentet är väl tillgängligt för såväl allmänheten som föreningens medlemmar.
 • verka för nolltolerans mot droger, dopning, tobak och alkohol vid föreningens barn- och ungdomssammankomster.
 • ha en officiell e-postadress i föreningens namn.
 • ge teknik- och fritidsnämnden sådan insyn i verksamheten att kontroll av densamma kan göras.
 • kostnadsfritt ge Halmstads kommun möjlighet till att profilera sig i föreningens kanaler, informationsmaterial och på anläggningar/lokaler som föreningen nyttjar.

  3. Föreningen ska efter genomfört årsmöte omedelbart ladda upp följande handlingar i föreningsregistret:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhets- och revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan med budget.

  4. Ansökan om bidrag lämnas in av föreningen, inte av distriktsorganisation, sektion eller dylikt. Nämnden kan besluta att krets jämställs med förening.

  5. Föreningar kan ej söka bidrag för religiös eller partipolitisk verksamhet. 
   
  6. Har föreningen förfallna räkningar till kommunen kan dessa dras ifrån beviljat bidrag före utbetalningen.

  7. Om föreningen inte uppfyller sin verksamhet i enighet med bidragsansökan eller följer de allmänna bestämmelserna, blir föreningen återbetalningsskyldig det föreningsbidrag som betalats ut av teknik- och fritidsnämnden för aktuellt verksamhetsår.

  8. Föreningen bör kontakta teknik- och fritidsförvaltningen vid tveksamhet om bidragsansökan. En för sent inkommen bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. Ansökan ska vara registrerad senast sista ansökningsdag. Om ansökan inkommer inom tre veckor efter sista ansökningsdag dras en förseningsavgift på tio procent av den bidragsberättigade summan. Inkommer ansökan senare än tre veckor efter sista ansökningsdag utfaller inget bidrag.