Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Idrotts- och fritidsstöd

Ett rikt föreningsliv spelar en viktig roll för barn och ungas utveckling och av denna anledning ger Halmstads kommun bidrag till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Bidrag ges till föreningar vars barn- och ungdomsverksamhet är ideell och allmännyttig. Föreningar som beviljas bidrag ska medverka till att kommunens riktlinjer samt värdegrund följs.

Meningen med de kommunala föreningsbidragen är att de endast ska täcka en del av föreningens kostnader. Bidragen till föreningar bör ses som en hjälp till självhjälp. Föreningens kostnader ska vara skäliga i förhållande till den barn- och ungdomsverksamhet som föreningen bedriver.

Stöd till idrotts- och fritidsföreningar med anledning av coronaviruset

Förstärkt aktivitetsbidrag 2020

Teknik- och fritidsnämnden har beslutat att bevilja sökande bidragsberättigade föreningar aktivitetsbidrag för bidragsåret 2020 enligt den nivå som beviljades för bidragsåret 2019. I de fall föreningar redovisar fler sammankomster än föregående år följs ordinarie bidragsregler. Beslutet gäller föreningar som beviljats aktivitetsbidrag hos teknik- och fritidsnämnden för sin barn- och ungdomsverksamhet under år 2019 och som fortsatt bedriver och söker aktivitetsbidrag för sin barn- och ungdomsverksamhet under år 2020. I det fall det finns föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet under 2020 men som ej sökt aktivitetsbidrag under 2019 kommer förvaltningen föra dialog med gällande föreningar för att även dessa ska få möjlighet till aktivitetsbidrag, detsamma gäller för nya föreningar som startat sin verksamhet under 2020.

Viktigt är att föreningarna ändå fortsätter att registrera aktiviteter i sina respektive närvarohanteringssystem så att de kan redovisas i ApN efter terminens slut.

Årsmöteshandlingar

Eventuellt uppskjutna eller framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheterna att söka bidrag för idrotts- och fritidsverksamhet under 2020, detta under förutsättning att årsmötet genomförs och årsmöteshandlingar laddas upp i Föreningsregistret senast 31 december 2020. Årsmötena behöver ej ske fysiskt utan kan ske digitalt. Ta gärna hjälp av RF- SISU Halland för stöttning kring upplägg. Handlingar från det senast hållna årsmötet gäller fram tills att nytt årsmöte under 2020 kan hållas.

Råd och stöd

Många idrotts- och fritidsföreningar har det tufft både ekonomiskt och verksamhetsmässigt på grund av coronaviruset. Om ni behöver råd och stöd kan ni kontakta ansvarig idrottskonsulent på RF-SISUlänk till annan webbplats för att få hjälp med en riskanalys. Föreningar som inte bedriver idrottsverksamhet kan höra av sig till oss för vidare dialog kring riskanalys.

Läs mer under information till föreningar på Halmstads kommuns informationssida om coronavirusetlänk till annan webbplats

Allmänna bestämmelser

Föreningar som söker bidrag ska, för att vara bidragsberättigade, uppfylla samtliga delar i nedanstående allmänna bestämmelser.

 1. Sökande förening ska bedriva sådan verksamhet som av teknik- och fritidsnämnden anses positiv för barn och ungdomars utveckling.

 2. Sökande förening ska:
 • vara öppen för alla som vill vara med.
 • på demokratisk väg ha antagit stadgar och valt styrelse.
 • årligen hålla årsmöte och ta fram verksamhets- och revisionsberättelse samt verksamhetsplan.
 • ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 5-20 år (för handikappidrottsföreningar finns ingen åldersgräns). Som aktiv medlem räknas den medlem som deltar vid minst 10 av föreningens sammankomster per år och som under senaste verksamhetsår har varit registrerad som medlem.
 • ha redovisat minst 20 organiserade sammankomster (ej studiecirklar) via Aktivitetskort på Nätet under det senaste skolåret (HT-VT) för barn och ungdomar 5-20 år. Undantag för spontanaktivitetsbidrag. För deltagare i handikappidrottsföreningar gäller ingen åldersgräns.
 • ha sitt säte och vara verksam i Halmstads kommun.
 • vara registrerad i Halmstads kommuns föreningsregisterlänk till annan webbplats.
 • minst en gång om året uppdatera och godkänna sina föreningsuppgifter i kommunens föreningsregisterlänk till annan webbplats.
 • ha registrerat plus-/bankgiro i föreningens namn samt ha ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket.
 • ha en ledarguide, antagen av föreningens styrelse, som tydligt visar vilken värdegrund föreningen står för samt hur ledare i föreningen förväntas agera.
 • publicera föreningens ledarguide på föreningens officiella webbplats så att dokumentet är väl tillgängligt för såväl allmänheten som föreningens medlemmar.
 • verka för nolltolerans mot droger, dopning, tobak och alkohol vid föreningens barn- och ungdomssammankomster.
 • ha en officiell e-postadress i föreningens namn.
 • ge teknik- och fritidsnämnden sådan insyn i verksamheten att kontroll av densamma kan göras.
 • kostnadsfritt ge Halmstads kommun möjlighet till att profilera sig i föreningens kanaler, informationsmaterial och på anläggningar/lokaler som föreningen nyttjar.

  3. Föreningen ska efter genomfört årsmöte omedelbart ladda upp följande handlingar i föreningsregistret:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhets- och revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan med budget.

  4. Ansökan om bidrag lämnas in av föreningen, inte av distriktsorganisation, sektion eller dylikt. Nämnden kan besluta att krets jämställs med förening.

  5. Föreningar kan ej söka bidrag för religiös eller partipolitisk verksamhet. 
   
  6. Har föreningen förfallna räkningar till kommunen kan dessa dras ifrån beviljat bidrag före utbetalningen.

  7. Om föreningen inte uppfyller sin verksamhet i enighet med bidragsansökan eller följer de allmänna bestämmelserna, blir föreningen återbetalningsskyldig det föreningsbidrag som betalats ut av teknik- och fritidsnämnden för aktuellt verksamhetsår.

  8. Föreningen bör kontakta teknik- och fritidsförvaltningen vid tveksamhet om bidragsansökan. En för sent inkommen bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. Ansökan ska vara registrerad senast sista ansökningsdag. Om ansökan inkommer inom tre veckor efter sista ansökningsdag dras en förseningsavgift på tio procent av den bidragsberättigade summan. Inkommer ansökan senare än tre veckor efter sista ansökningsdag utfaller inget bidrag.