• Halmstads webbplatser

Trafiksäkerhet

Här hittar du information om hur kommunen jobbar med trafiksäkerhet och om hur du själv kan bidra till en trafiksäkrare kommun.

Detta prioriterar kommunen

  • Att bygga om korsningar där det sker många olyckor och att hastighetssäkra övergångsställen och cykelpassager. Det innebär att hålla nere hastigheten på vägar som många cyklister och gående korsar.
  • Att förbättra trafikmiljön i närheten av skolor
  • Att regelbundet undersöka de olyckor som har skett i kommunen, för att få reda på vad som orsakar olyckorna och jobba för att minska olycksrisken.

Vanliga frågor om trafiksäkerhet

Övergångsställen

Halmstads kommun anlägger inte övergångsställen på vanliga bostadsgator.
Ett övergångsställe kan vara aktuellt om det finns ett stort trafikflöde med över 3000 fordon per dygn som gör det svårt för gående att korsa gatan. Samtidigt ska det finnas ett stort behov att korsa gatan just där om det finns målpunkter på båda sidor av vägen.

Ett övergångsställe utan en utformning som gör att fordon inte överskrider en viss hastighet , en så kallad hastighetssäkring, är inte en trafiksäkerhetsåtgärd.

Trafikspeglar

Kommunen sätter inte upp trafikspeglar i gatumiljö. Anledningen är att spegelbilden lätt kan bli förvrängd eller svårtolkad på grund av bland annat regn, frost, klotter, smuts eller skadegörelse. Trafikspegeln kan då vara en risk istället för ett hjälpmedel.

I korsningar med skymd sikt har trafikanten alltid en skyldighet att anpassa hastigheten.

Hinder på gång- eller cykelväg

Kommunen är restriktiv med att sätta upp hinder i form av bommar eller betongblock på gång- och cykelbanor för att hindra cyklister och mopedister från att köra snabbt. Eller för att hindra motorfordon från att använda gång- och cykelbanan.

Bommar eller betongblock kan lätt:

  • utgöra en trafikfara i mörker då de kan vara svåra att se trots reflexer
  • medföra framkomlighetsproblem för personer i rullstol, med barnvagn eller på lådcykel
  • försvåra drift- och underhållsarbetet vid till exempel snöröjning, halkbekämpning och ibland även gräsklippning

Upprepade vägmärken

Kommunen placerar inte ut fler vägmärken om begränsad hastighet längs med en sträcka där det körs fort. Hastigheten skyltas på plats där hastighetsbegränsningen ändras.

Vägmärket "Varning för barn"

Vägmärket "Varning för barn" placeras ut i vid grundskolor där många barn är i rörelse samtidigt. Det finns lekande barn i alla bostadsområden och skulle vägmärket placeras på alla dessa platser finns en risk att respekten för och syftet med varningen försvinner.

Sänka hastigheten

Kommunen har inte laglig rätt att sänka hastigheten lägre än 30 km/h. Undantagen är gångfartsområde och gågata där fordon ska anpassa hastigheten till de gåendes hastighet. Då måste även gångfartsområdet eller gågatan fysiskt utformas på ett sätt som visar tydligt att trafik sker på gåendes villkor. Gatuparkering med bilar är heller inte tillåten inom ett sådant område.

Uppsamlingsgator inom bostadsområden eller gator med ensidig bebyggelse utmed vägen föreskrivs generellt med 40 km/h som högsta tillåtna hastighet. Detta för att det är färre utfarter men också för att gående och cyklister är separerade från biltrafik.

Ditt ansvar som trafikant

Alla trafikanter måste ta sitt ansvar för att höja säkerheten och som trafikant har du en skyldighet att uppmärksamma och följa gällande trafikregler.

Som trafikant ska du alltid anpassa hastigheten av fordonet till vad trafiksäkerheten kräver med hänsyn till rådande trafikförhållanden, bland annat andra trafikanter, sikt, väderlek, vägens och fordonets skick.

I korsningar med skymd sikt har trafikanten alltid en skyldighet att anpassa hastigheten.

Överträdelser av trafikregler hanteras av Polisen.