• Halmstads webbplatser

Häckar, träd och buskage på privat mark

Du som är fastighetsägare är skyldig att se till att det är fri sikt vid utfarter och korsningar för att undvika olyckor. Häckar, träd och buskar ska vara klippta så att de inte skymmer sikten eller hindrar framkomligheten för trafikanter.

Klipp häcken – rädda liv

Du som fastighetsägare är skyldig att se till att riskerna för olyckor begränsas. Tänk på att växterna kanske inte bara skymmer sikten i vägkorsningar, utan även gömmer vägmärken och gatubelysning. Du kan göra några enkla åtgärder före och under sommaren för att rädda liv!

Fri sikt för andra i trafiken

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg, korsning eller gata bör du se till att dina växter, mur, staket eller liknande inte skymmer sikten för bilister och andra trafikanter.

Håll koll på sikttriangeln

Buskar och häckar får vara högst 80 centimeter höga från gatunivån inom den så kallade sikttriangeln (se gul markering på bilden nedan).

  • Gränsar din hörntomt mot en lokalgata eller gång- och cykelbana ska sikttriangeln vara 5 meter. En lokalgata är till exempel en gata i bostadsområde eller villakvarter där hastigheten oftast är max 30 kilometer i timmen.
  • Gränsar din hörntomt mot en uppsamlingsgata ska sikttriangeln vara 10 meter. Det är oftast huvudleder och större vägar.
  • 2,5 meter sikttriangel gäller vid bilutfart.
Karta som visar sikttriangeln för korsning, utfart, lokalgata, uppsamlingsgata med mera.

Håll koll på sikttriangeln. Inom de gula markeringarna på kartan får buskage, staket och liknande vara max 80 cm högt.

Fri höjd för andra att passera under

Du måste också se till att det är fri höjd för trafikanter att passera under dina växter som sticker ut utanför din tomtgräns.

Den fria höjden som krävs är:

  • 2,5 meter ovanför gångbana.
  • 3,2 meter ovanför cykelbana.
  • 4,6 meter för körbana.

Några rekommendationer när du ska planera nytt

Om du ska du plantera nytt är det viktigt att du tänker på att plantera dem på ett tillräckligt avstånd från trottoar eller gata, så att de inte skymmer sikten när de växer sig större. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor.

  • Stora träd och buskar bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen.
  • Häck och mindre buskar bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.